Thứ Ba (16/04/2024)

Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân, đảng viên

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu bản tự kiểm điểm dùng cho cá nhân, đảng viên mới nhất 2022. Tải mẫu bản kiểm điểm cá nhân chuẩn

Trong một số trường hợp phải viết bản kiểm điểm, các bạn thắc mắc hoặc chưa biết mẫu bản kiểm kiểm đảng viên viết như thế nào? Dưới đây là mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân dùng cho giáo viên, học sinh, công chức, học sinh, sinh viên dùng khi tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm, sửa lỗi trong quá trình học tập, công tác.

Bản kiểm điểm cá nhân dùng cho mọi cá nhân để tự kiểm điểm, ghi nhận sai phạm và nhận ra khuyết điểm của mình để sửa đổi. Bản tự kiểm điểm cá nhân gửi cho thủ trưởng đơn vị của người viết kiểm điểm khi việt kiểm điểm diễn ra

Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—–
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi là: ….
Hiện đang là “vị trí” và giữ nhiệm vụ “nhiệm vụ“. Trong quá trình sinh hoạt, công tác đã phát sinh “sự việc xảy ra“. Qua đó, tôi nhận thấy rằng mình “có lỗi, không có lỗi” do vậy tôi viết bản kiểm điểm này để xin nhận hình thức kỷ luật “hình thức
Tôi hứa sẽ không vi phạm nội dung trên trong thời gian tới “hứa như thế nào?

….., ngày……tháng……năm…….
Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm của đảng viên theo hướng dẫn 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 hướng dẫn quyết định 132/QĐ/TW ngày 08/03/2018 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Trung ương ban hành

  Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019
ĐẢNG BỘ ………..
Chi bộ: ……………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————
  ….., ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….
Họ và tên:………………………………………….. Ngày sinh: ……………………
Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………………
Chức vụ chính quyền: ………………………………………………………………
Chức vụ đoàn thể: …………………………………………………………………..
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………
Chi bộ ………………………………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:
– Về tư tưởng chính trị.
– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.
– Về ý thức tổ chức kỷ luật.
– Về tác phong, lề lối làm việc.
– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:
□ Xuất sắc        □ Tốt    □ Trung bình      □ Kém
2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).
– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.
– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:
□ Xuất sắc        □ Tốt    □ Trung bình      □ Kém
3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).
2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước
Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:
□ Xuất sắc        □ Tốt    □ Trung bình      □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)
Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:
□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
□ Hoàn thành nhiệm vụ
□ Không hoàn thành nhiệm vụ
2. Xếp loại đảng viên:
□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
□ Hoàn thành nhiệm vụ
□ Không hoàn thành nhiệm vụ

 NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:
………………………………………………………………………………………………
– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………………………………………

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên
– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ………………………………………………………….
– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………..…

 T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: …………………………………………

 T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan