Chủ Nhật (23/06/2024)

Mẫu giấy ủy quyền giám đốc cho người khác

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu văn bản ủy quyền giám đốc nhân danh đại diện theo pháp luật công ty. Mẫu ủy quyền song ngữ cho người khác làm giám đốc. Hướng dẫn soạn thảo văn bản ủy quyền.

Ủy quyền là gì?

Ủy quyền là việc người này trao quyền cho người khác để thay mặt, nhân danh bên ủy quyền thực hiện các công việc trong thẩm quyền của mình.

Theo quy định tại điều 12 luật doanh nghiệp 2020 trường hợp đại diện theo pháp luật của công ty vắng mặt trên 30 ngày phải thực hiện ủy quyền cho người khác.

Điều 12. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
5. Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này, đối với doanh nghiệp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
6. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Mẫu giấy ủy quyền thay giám đốc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

——-

GIẤY UỶ QUYỀN
LETTER OF ATTORNEY

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015;
– Pursuant to 2015 Civil Code;
– Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
– Pursuant to 2020 Law on Enterprises;
– Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty ………………;
– Pursuant to current Regulations of………..Company;
– Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của … Công ty … ;
– Pursuant to Regulations on organization and operation of ………Company;
– Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/… của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty … về việc phân công, ủy quyền cho …. ;
– Pursuant to Decision No…dated….. of the Director/Director General of ……Company on decentralizing/authorizing …;

NGƯỜI UỶ QUYỀN:
AUTHORIZING PERSON:
Ông/Bà :..……………………………………………………….
Mr./Ms:……………………………………………………..
Chức vụ : Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty ..………
Title: …. Company’s Director/Director General
Số CMTND : ……… do Công an thành phố X cấp ngày …
ID number:…… issued by…… on …….
Địa chỉ :..…………………………………………………………
Address:……………………………………………………….

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:
AUTHORIZED PERSON:
Ông/Bà :..…………………………………………………………..
Mr./Ms:…………………………………………………………
Chức vụ : Phó……….. Công ty ..………………….…….…
Title: …. Company’s Deputy…………………………….
Số CMTND : …… do Công an thành phố X cấp ngày ………
ID number: ….issued by… on ………
Địa chỉ :..……………………………………………………………
Address:………………………………………………………….
Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:
Under this Letter of attorney, the authorized person is entitled to perform the following tasks on behalf of the authorizing person:
1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của … theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty.
1. Entitled to decide and sign administration documents serving operation of …according to the regulations at clause 1 Article 13 of Regulations on organization and operation of the Company.
2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ …
2. Have full authority to decide and sign service contracts…
3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng … cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.
3. Entitled to sign contracts of transfer of …to the Company after obtaining the consent of the Company’s authority.
4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …, kinh doanh dịch vụ …;
4. Have full authority to decide and sign contracts of hiring experts to compile and edit scientific research issues in the field of business …, service business….;
5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.
5. Entitled to sign labor contracts with managers, employees of …..With regard to the manager titles under the authority of appointment of the Board of Directors, the Director is entitled to sign labor contract after the appointment.
6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty……theo quy định của Quy chế.
6. Entitled to sign contracts with collaborators to serve … Company’s business activities in accordance with the Regulations.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc …… bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.
This Letter of attorney comes into force from the date of its signing until the Director decides to replace it or …is removed from office, terminates the labor contract or resigns.

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR
 
NGUYỄN VĂN A

Câu hỏi thường gặp

Ủy quyền thay giám đốc có phải thực hiện công chứng?

Theo quy định tại khoản 2 điều 119 bộ luật dân sự 2015 thì trường hợp pháp luật có quy định ủy quyền phải công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, việc ủy quyền giám đốc không bắt buộc phải công chứng, chứng thực do đó văn bản này không cần phải công chứng.

Thời hạn ủy quyền là bao lâu?

Trong trường hợp văn bản ủy quyền không có quy định về thời hạn thì việc ủy quyền này có hiệu lực trong vòng 1 năm.

Khi nào nên làm ủy quyền giám đốc?

Ủy quyền giám đốc thường có thời hạn ngắn để thay mặt đại diện ký hồ sơ, nhân danh thực hiện công việc nhất định. Đối với trường hợp khác có thể thực hiện thủ tục thay đổi đại diện theo pháp luật

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan