Thứ Hai (22/07/2024)

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Quyết định bổ nhiệm giám đốc gồm những nội dung gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc? AZLAW trân trọng cung cấp mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc cho khách hàng tham khảo

Giám đốc và tổng giám đốc có gì khác nhau? Giám đốc/tổng giám đốc chỉ là một trong các chức danh của doanh nghiệp (do doanh nghiệp tự lựa chọn và đặt). Thực tế, tổng giám đốc thường trong các công ty có quy mô lớn (phía dưới có nhiều giám đốc). Về mặt pháp luật, tổng giám đốc và giám đốc cơ bản không có gì khác nhau. Thường là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán

Thẩm quyền bổ nhiệm giám đốc trong công ty: Tùy vào loại hình công ty, thẩm quyền việc bổ nhiệm giám đốc công ty sẽ có sự khác nhau
– Công ty một thành viên: Do chủ sở hữu bổ nhiệm
– Công ty TNHH hai thành viên: Do hội đồng thành viên bổ nhiệm
– Công ty cổ phần: Do đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị bổ nhiệm

Nhiệm vụ/quyền hạn của giám đốc trong công ty: Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Thay đổi người đại diện theo pháp luật (giám đốc)

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc của công ty cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN
——————
Số: …/20…/QĐ-…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-
Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty;
– Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty Số:…/20…/BB-… ngày …. tháng …. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………….…….…………………………………..…
CMND/CCCD số…………….…….……………………………………….…………….
Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …………………………………..
Địa chỉ thường trú.…………………………………………………………………….
Giữ chức vụ Giám đốc điều hành/tổng giám đốc của công ty ……., Là người đại điện theo pháp luật và chịu trách nhiệm mọi hoạt động quản lý, đối ngoại của công ty.
Điều 2: Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.          

                                                      TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký)

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn

CÔNG TY TNHH
——————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-
Số:…/20…/QĐ-…Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  • Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 và điều lệ công ty
  • Căn cứ biên bản họp Hội đồng thành viên công ty  số: …/20…/BB-…  ngày … tháng …năm 20…

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………….…….…………………………………..…
CMND/CCCD số…………….…….……………………………………….…………….
Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …………………………………..
Địa chỉ thường trú.…………………………………………………………………….
Giữ chức vụ Giám đốc điều hành/tổng giám đốc của công ty ……., Là người đại điện theo pháp luật và chịu trách nhiệm mọi hoạt động quản lý, đối ngoại của công ty.
ĐIỀU 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                                     THAY MẶT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Chủ tịch hội đồng thành viên
(Ký)

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc của công ty một thành viên

CÔNG TY TNHH
——————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do – Hạnh phúc
————-
Số: 01/20…/QĐ-…Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU
CÔNG TY TNHH

CHỦ SỞ HỮU

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 và điều lệ công ty;
– Căn cứ nhu cầu thực tế của công ty

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………….…….…………………………………..…
CMND/CCCD số…………….…….……………………………………….…………….
Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …………………………………..
Địa chỉ thường trú.…………………………………………………………………….
Giữ chức vụ Giám đốc điều hành/tổng giám đốc của công ty ……., Là người đại điện theo pháp luật và chịu trách nhiệm mọi hoạt động quản lý, đối ngoại của công ty.
ĐIỀU 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                      CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY
(Ký)

Trên đây là mẫu quyết định bổ nhiệm mang tính chất tham khảo. Thực tế, tùy vào công ty cụ thể nội dung quyết định bổ nhiệm có thể có sự khác biệt. Trường hợp cần sử dụng dịch vụ luật sư của AZLAW vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan