Thứ Hai (22/07/2024)

Công văn xin mở lại mã số thuế (Mẫu 25/ĐK-TCT)

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Công văn xin mở lại mã số thuế – đề nghị khôi phục mã số thuế theo văn bản nào? Cách viết công văn khôi phục mã số thuế

Đóng mã số thuế là gì?

Đóng mã số thuế là trường hợp mà doanh nghiệp bị cơ quan thuế đưa vào trạng thái ngừng hoạt động theo danh mục trạng thái mã số thuế (do không hoạt động tại trụ sở hoặc không nộp thuế, nộp tờ khai). Trường hợp này doanh nghiệp phải dừng hoạt động và không được xuất hóa đơn.

Khôi phục mã số thuế là gì?

Khôi phục mã số thuế là đưa mã số thuế về trạng thái đang hoạt động khi gặp các trường hợp trên. Theo đó, NNT phải nộp công văn khôi phục mã số thuế và hồ sơ theo quy định tới cơ quan thuế nơi người nộp thuế đặt trụ sở và thực hiện các thủ tục liên quan (hoạt động, nộp phạt… để thực hiện khôi phục mã số thuế).

Mẫu công văn mở lại mã số thuế

Mẫu công văn mở lại mã số thuế theo mẫu số 25/ĐK-TCT tại thông tư 105/2020/TT-BTC. Khách hàng của AZLAW có thể tham khảo như sau:

Mẫu số: 25/ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………………., ngày tháng năm ….

THÔNG BÁO
Đề nghị khôi phục mã số thuế

1. Tên người nộp thuế (ghi theo tên NNT đã đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp): ………… ……………………………………………………………………

2. Mã số thuế: …………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã): ………………………………………………..

4. Địa chỉ kinh doanh (ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế): …………………………………………………………

5. Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế: …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

6. Hồ sơ đính kèm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.


Nơi nhận:
– CQT quản lý;
– Lưu: VT
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ghi chú: Người nộp thuế là tổ chức không phải đóng dấu khi đăng ký thuế và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải đóng dấu vào văn bản này.

Hướng dẫn khai tờ khai khôi phục mã số thuế: NNT khai chính xác các thông tin về công ty, tổ chức có nhu cầu khôi phục mã số thuế kèm theo lý do đề nghị khôi phục mã số thuế. Trạng thái mã số thuế có thể tra cứu tại trang gdt.gov.vn

Cần chuẩn bị khi khôi phục mã số thuế: Tùy theo lý do bị đóng mã số thuế mà việc chuẩn bị cũng khác nhau.
– Nếu bị đóng MST do không hoạt động tại trụ sở thì phải có trụ sở để kiểm tra
– Nếu bị đóng do chậm nộp tờ khai, nộp thuế cần chuẩn bị nộp phạt.

Hồ sơ mở lại mã số thuế:
– Công văn xin mở lại mã số thuế 25/ĐK-TCT
– Bản sao đăng ký kinh doanh
– Giấy giới thiệu thực hiện thủ tục.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan