Thứ Tư (17/04/2024)

Mẫu quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán/kế toán trưởng

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Quyêt định bổ nhiệm kết toán cần có nội dung gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán/kế toán trưởng trong công ty.

Đơn vị nào cần phụ trách kế toán: Hiện tại, các cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân đều cần phụ trách kế toán để thực hiện các hoạt động khai, báo cáo, nộp thuế cho đơn vị. Theo nghị định 174/2016/NĐ-CP bao gồm:
– Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn.
– Các doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp
– Các đơn vị có tư cách pháp nhân khác, nếu đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì có thể bố trí người phụ trách kế toán (tối đa là 12 tháng).

Tiêu chuẩn của kế toán:
– Có bằng cấp, chứng chỉ bồi dưỡng tương ứng về kế toán
– Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán (từ trung cấp trở lên)
– Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với kế toán viên có trình độ đại học trở lên. Và ít nhất là 03 năm đối với kế toán viên có trình độ trung cấp, cao đẳng.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trong công ty dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng. Mẫu dưới đây là của CÔNG TY TNHH một thành viên làm chủ. Tùy từng trường hợp công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm quyền ra quyết định có thể là giám đốc, hội đông quản trị, hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên trong công ty.

Xem thêm: Thông báo kế toán với sở KHĐT

Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng? Theo quy định tại điều 50 Luật kế toán năm 2015 việc bố trí kế toán trưởng do đại diện theo pháp luật của đơn vị thực hiện.

Điều 50. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán
1. Tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc quyết định thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán theo đúng quy định của Luật này.
2. Bố trí người làm kế toán trưởng hoặc quyết định thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của Luật này; trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
3. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và chịu trách nhiệm trực tiếp về hậu quả của những sai phạm do mình gây ra; chịu trách nhiệm liên đới đối với những sai phạm do người khác gây ra nhưng thuộc trách nhiệm quản lý của mình.
4. Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị và thực hiện kiểm tra kế toán các đơn vị cấp dưới.

Tuy nhiên, trên thực tế việc bổ nhiệm kế toán có thể do hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty bổ nhiệm. Sau đó giao cho đại diện theo pháp luật để thực hiện việc này.

Dưới đây là mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng phù hợp cho các công ty để bổ nhiệm kế toán trưởng/phụ trách kế toán trong một số trường hợp cụ thể bao gồm các tường hợp dưới đây:
– Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty tnhh (áp dụng cho cả loại TNHH một thành viên và hai thành viên)
– Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

Xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

CÔNG TY
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/20…/QĐ-CTY Hà Nội, ngày  … tháng … năm 20

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm kế toán / kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………….. ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà:
Số giấy tờ pháp lý:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Giữ chức vụ kế toán/kế toán trưởng của công ty công ty phụ trách chuyên môn
Điều 2: Ông/Bà………………………………………………. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ sở hữu về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Xem thêm:
Đăng ký kế toán trưởng với sở kế hoạch đầu tư
Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng?
Chồng làm giám đốc, vợ làm kế toán được không?

Dịch vụ soạn thảo quyết định bổ nhiệm của AZLAW sẽ hỗ trợ khách hàng trong trường hợp cần có một quyết định bổ nhiệm kế toán đúng quy định và đảm bảo phù hợp với loại hình công ty của khách hàng.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan