Thứ Bảy (20/07/2024)

Phiếu trao đổi thông tin với cơ quan thuế

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Trao đổi thông tin với cơ quan thuế dùng mẫu nào? Mẫu Phiếu trao đổi thông tin với cơ quan thuế?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…………………., ngày….tháng…..năm…..

PHIẾU ĐĂNG KÝ
TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI CƠ QUAN THUẾ
QUA PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………………….
Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ kinh doanh: ………………………………………………………………………………………………..

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp: Đội Kiểm tra thuế số 2 CCT quận …

Doanh nghiệp đăng ký hộp thư điện tử chính thức với địa chỉ email của đơn vị là: ………………………………………… và số điện thoại của đơn vị là: ………………………………để trao đổi thông tin với cơ quan thuế,

Ngoài ra doanh nghiệp cũng đăng ký thêm một số địa chỉ email khác để cùng nhận thông tin từ cơ quan thuế là (nếu có):

……………………………… người sử dụng: (ví dụ ông Nguyễn Văn A giám đốc)

……………………. người sử dụng: (ví dụ bà Nguyễn Thị B Kế toán trưởng)

Doanh nghiệp cam kết sẽ thường xuyên kiểm tra hộp thư để cập nhật kịp thời các thông tin từ cơ quan thuế gửi đến và sẽ phản hồi các thông tin với cơ quan thuế từ hộp thư này.

Nếu địa chỉ email chính thức trên có thay đổi, Doanh nghiệp sẽ gửi địa chỉ thay thế mới đển cơ quan thuế để cập nhật và trao đổi thông tin.

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan