Chủ Nhật (23/06/2024)

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên Công Ty TNHH

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Nội dung biên bản họp hội đồng thành viên trong công ty. Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên theo quy định của luật doanh nghiệp 2020

Hội đồng thành viên là gì? Hội đồng thành viên là các thành viên góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên theo luật doanh nghiệp 2020. Theo đó, hội đồng thành viên là cơ quan có quyền cao nhất trong công ty. Các quyết định phải thông qua bởi hội đồng thành viên sẽ được ra sau khi hội đồng thành viên tổ chức họp và thông qua vấn đề cần quyết định.

Nội dung biên bản họp hội đồng thành viên: Biên bản họp hội đồng thành viên là văn bản hoặc ghi âm (hoặc hành thức lưu trư khác) về nội dung họp và biểu quyết các vấn đề trong cuộc họp của hội đồng thành viên. Nội dung của biên bản họp hội đồng thành viên được quy định tại điều 60 luật doanh nghiệp 2020 (đã được sửa đổi)

Điều 60. Biên bản họp Hội đồng thành viên
1. Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.
2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;
b) Họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên không dự họp;
c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;
d) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;
đ) Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;
e) Họ, tên và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp (nếu có);
g) Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

Nội dung biên bản họp hội đồng thành viên có thể có nhiều nội dung, tuy nhiên phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại điều 60 luật doanh nghiệp 2020


Tham khảo mẫu biên bản họp hội đồng thành viên do AZLAW cung cấp. Khách hàng lưu ý, tuỳ từng trường hợp nội dung biên bản có thể thay đổi khác với nội dung mẫu tham khảo. Do vậy, khách hàng vui lòng liên hệ luật sư đối với từng trường hợp cụ thể.

CÔNG TY TNHH
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …/20…/BB-BMVHà Nội, ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH

I. Thời gian, địa điểm họp
Cuộc họp bắt đầu lúc 8h00 ngày … tháng … năm 20.. tại trụ sở CÔNG TY TNHH
Mã số doanh nghiệp: …
Địa chỉ:

II. Thành phần tham dự
1. Chủ tọa cuộc họp: Ông … – Chủ tịch hội đồng thành viên
2. Thư ký cuộc họp: Bà
3. Thành viên dự họp:
– Ông – góp … VNĐ … chiếm …% vốn điều lệ của công ty theo giấy chứng nhận góp vốn số 01/20…/GCN-BMV ngày …/…/20…
– Bà – góp … VNĐ … chiếm …% vốn điều lệ của công ty theo giấy chứng nhận góp vốn số 01/20…/GCN-BMV ngày …/…/20…

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:
+ Số thành viên có mặt:  02 người tương đương với 4.500.000.000 VNĐ chiếm 100% tổng vốn điều lệ.
+ Số thành viên vắng mặt: 0
+ Số thành viên được uỷ quyền: 0
Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng thành viên có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật. 

IV. Nội dung cuộc họp
Sau khi bàn bạc, thoả thuận đã đi đến nhất trí các nội dung sau:
1. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp
….

Biểu quyết
Các thành viên tiến hành biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu tán thành và không tán thành (không áp dụng phương thức bỏ phiếu trắng), mỗi 1 phiếu biểu quyết tương ứng với 1% tổng vốn góp của các thành viên trong công ty.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100 phiếu
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
Số phiếu tán thành: 100/100 phiếu
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
Không có ý kiến: 0 phiếu

2. Các quyết định được thông qua:
Thay đổi tên doanh nghiệpTỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100%
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h cùng ngày, biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp

CHỦ TỌA
(Ký)
THƯ KÝ
(Ký)

Xem thêm: Cách ghi phiếu biểu quyết trong biên bản họp

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên dùng để làm gì? Khách hàng có thể sử dụng mẫu biên bản họp hội đồng thành viên trong một số trường hợp như:
– Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên bán xe
– Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên góp vốn

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan