Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Tư, Tháng Sáu 26

Cách ghi phiếu biểu quyết trong biên bản họp công ty

Trong quá trình làm hồ sơ đăng ký kinh doanh có lẽ không ít một lần chúng ta bị ra thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ do việc ghi phiếu biểu quyết trong biên bản họp của đơn vị bị sai. Việc ghi phiếu biểu quyết có quy định pháp luật hay không? Khi biểu quyết trong công ty phải ghi như thế nào cho đúng? Trong bài viết này AZLAW sẽ hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết như thế nào cho đúng?

Ghi phiếu biểu quyết trong công ty trách nhiệm hữu hạn

Số phiếu của từng thành viên theo quy định của khoản 2 điều 50 về quyền của thành viên công ty:“Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp không góp đủ vốn theo quy định”

Việc ghi phiếu biểu quyết trong biên bản họp được quy định tại điều c khoản 2 điều 61 Luật doanh nghiệp 2014:” Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề biểu quyết;”

Phương thức biểu quyết được quy định tại điều 97 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:” Số phiếu biểu quyết tán thành và không tán thành đối với trường hợp không áp dụng phương thức bỏ phiếu trắng hoặc số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với trường hợp có áp dụng phương thức bỏ phiếu trắng;”

Theo các quy định trên nên trong công ty có thể tự quy định số phiếu biểu quyết ví dụ: Mỗi phiếu biểu quyết tương ứng với 1% vốn điều lệ (hoặc 0.1%; 0.01% tùy trường hợp vốn trong công ty bị lẻ hay không). Cụ thể như sau:

Các thành viên tiến hành biểu quyết theo phương thức mỗi 1 phiếu biểu quyết tương ứng với 1% vốn điều lệ.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100 phiếu
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
Số phiếu tán thành: 100/100 phiếu đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
Ý kiến khác: không

Ghi phiếu biểu quyết trong công ty cổ phần

Không giống như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có quy định rõ ràng về số phiếu biểu quyết tại điểm a khoản 1 điều 114 về quyền của cổ đông phổ thông:“Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;” trừ các trường hợp cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết thì số phiếu biểu quyết được áp dụng theo quy định tại điều lệ công ty.

Tại điều 146 Luật doanh nghiệp quy định về biên bản họp đại hội đồng cổ đông quy định nội dung biên bản phải có:“Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;” do vậy đối với công ty cổ phần có thể ghi phiếu biểu quyết như sau (ví dụ với công ty có 180.000 cổ phần phổ thông):

Các cổ đông tiến hành biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu tán thành và không tán thành đối với trường hợp không áp dụng phương thức bỏ phiếu trắng, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
Số phiếu có quyền biểu quyết: 180.000 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 180.000 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
Số phiếu biểu quyết tán thành:180.000 phiếu/180.000 phiếu đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành: Không
Ý kiến khác: Không

Lưu ý: Đối với các trường hợp biểu quyết bầu hội đồng thành viên hoặc ban kiểm soát nếu điều lệ công ty không có quy định thì áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu khi đó số phiếu biểu quyết sẽ bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu. Trường hợp này sẽ có lợi hơn đối với các cổ đông có tỷ lệ cổ phần thấp nhưng muốn có vị trí trong hội đồng thành viên hoặc ban kiểm soát công ty.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan