Thứ Hai (22/07/2024)

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Cổ phần ưu đãi biểu quyết có tác dụng gì? Khi nào nên sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết? Tư vấn về hoạt động trong công ty cổ phần của doanh nghiệp

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là một trong những loại cổ phần ưu đãi của công ty cổ phần, theo đó cổ đông nắm cổ phần này có quyền biểu quyết nhiều hơn so với các cổ đông nắm cổ phần phổ thông khác. Khái niệm cổ phần ưu đãi biểu quyết được quy định tại khoản 1 điều 116 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

Điều 116. Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết
1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần phổ thông có nhiều hơn phiếu biểu quyết so với cổ phần phổ thông khác; số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quyền biểu quyết và thời hạn ưu đãi biểu quyết đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ được quy định tại Điều lệ công ty. Sau thời hạn ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi biểu quyết chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có quyền sau đây:
a) Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Đặc điểm của cổ đông nắm cổ phần ưu đãi biểu quyết
1. Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết
2. Có quyền của cổ đông phổ thông nhưng không được chuyển nhượng cổ phần ưu đãi đó cho người khác trừ trường hợp theo bản án, quyết định của toà hoặc thừa kế
3. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết
4. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông
5. Khác với cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại (không được tham gia đại hội đồng cổ đông) cổ đông nắm cổ phần ưu đãi biểu quyết có quyền tham gia và biểu quyết cao hơn so với cổ đông phổ thông

Nghĩa vụ khi nắm cổ phần ữu đãi biểu quyết: Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp (Điểm c khoản 1 điều 111 luật doanh nghiệp 2020). Đối với trường hợp nắm cổ phần ưu đãi biểu quyết thì quyền điều hành sẽ lớn hơn so với cổ đông thông thường nhưng trách nhiệm lại nhỏ hơn (tương đương với phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp) do vậy để tránh quyền lợi này của cổ đông nắm giữ cổ phần việc ưu đãi biểu quyết chỉ có giá trị trong vòng 3 năm đầu từ khi công ty được cấp đăng ký kinh doanh.

Khi nào nên nắm cổ phần ưu đãi biểu quyết: Trong một số trường hợp khi các cổ đông góp vốn mà để thành lập công ty cổ phần mà chưa thực sự tin tưởng đối phương có thể lựa chọn loại cổ phần ưu đãi biểu quyết, với số vốn góp nhỏ nhưng quyền quyết định hoặc biểu quyết sẽ lớn (quyền lực trong công ty lớn) để xem xét các thức điều hành của đại hội đồng cổ đông và ban quản lý công ty. Trong trường hợp cảm thấy không phù hợp có thể có mức trách nhiệm thấp nhất.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan