Thứ Tư (24/07/2024)

Mẫu hợp đồng ký quỹ

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hợp đồng ký quỹ cần có những nội dung gì? Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng kỹ quỹ. Mẫu hợp đồng ký quỹ theo quy định hiện hành.

Hợp đồng ký quỹ là gì?

Hợp đồng ký quỹ là hợp đồng cần phải có trong hoạt động ký quỹ của bên ký quỹ với ngân hàng. Hợp đồng ký quỹ không có mẫu cụ thể mà tùy từng ngân hàng áp dụng theo quy định của bộ luật dân sự 2015 và văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan tới hoạt động ký quỹ đó.

Xem thêm: Ký quỹ là gì?

Ví dụ theo khoản 2 điều 15nghị định 168/2017/NĐ-CP có quy định về nội dung hợp đồng ký quỹ với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau:

Điều 15. Nộp tiền ký quỹ và cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ
2. Hợp đồng ký quỹ có các nội dung chính gồm: Tên, địa chỉ, người đại diện của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện của ngân hàng; lý do nộp tiền ký quỹ; số tiền ký quỹ; lãi suất tiền gửi ký quỹ; trả lãi tiền gửi ký quỹ; sử dụng tiền ký quỹ; rút tiền ký quỹ; hoàn trả tiền ký quỹ; trách nhiệm của các bên liên quan và các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật và không trái với quy định tại Nghị định này.

Mẫu hợp đồng ký quỹ

HỢP ĐỒNG KÝ QUỸ

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, chúng tôi gồm           

Bên ký quỹ: CÔNG TY TNHH
Mã số doanh nghiệp
Địa chỉ:
Đại diện theo pháp luật

Bên nhận ký quỹ: NGÂN HÀNG TMCP …
Mã số doanh nghiệp
Địa chỉ:
Đại diện theo pháp luật:

Thỏa thuận ký quỹ như sau:

Điều 1. Tài sản ký quỹ

  • Số tiền ký quỹ:
  • Lãi suất tiền gửi ký quỹ:
  • Trả lãi tiền gửi ký quỹ
  • Rút tiền ký quỹ
  • Hoàn trả tiền ký quỹ
  • Trách nhiệm của các bên

Điều 2. Lý do nộp tiền ký quỹ:

Bên ký quỹ đồng ý ký quỹ tài sản thuộc quyền sở hữu của mình theo thỏa thuận tại Điều 1 để bảo đảm nghĩa vụ khi tiến hành hoạt động kinh doanh

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên ký quỹ

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ bên nhận ký quỹ

Điều 5. Xử lý tài sản ký quỹ

Điều 6. Cam đoan của các Bên

Điều 7. Thỏa thuận khác

Hợp đồng này được lập thành […….] bản, mỗi Bên giữ […] bản, có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi chấm dứt nghĩa vụ được bảo đảm bằng tài sản ký

BÊN KÝ QUỸBÊN NHẬN KỸ QUỸ

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan