Thứ Năm (29/02/2024)

Mẫu đơn nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Mẫu đơn xin giấy phép nhập khẩu không kinh doanh lấy ở đâu? Mẫu đơn nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mới nhất? Hướng dẫn làm đơn nhập khẩu xuất bản phẩm.

Xuất bản phẩm là các tài liệu được quản lý bởi luật xuất bản 2012 là các tài liệu chính trị, khoa học, văn hóa, xã hội…. Việc nhập khẩu xuất bản phẩm là hoạt động có điều kiện.

Mẫu đơn xin giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh là gì?

Mẫu đơn xin giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh là mẫu đơn danh cho tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh theo mẫu số 30 thông tư 01/2020/TT-BTTTT. Đây là mẫu cần thiết khi thực hiện thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

Đơn xin phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mới nhất

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)
TÊN TC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ —-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc —-
Số:……./…….. (nếu có)…… , ngày…….. tháng……… năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Kính gửi:…………………………………………………….. (1)

– Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép:…………………………………………………………..
– Trụ sở (địa chỉ):……………………………………………….. Số điện thoại:…………………………….
– Căn cứ vào nhu cầu sử dụng xuất bản phẩm nước ngoài,………………………………………….
(ghi tên tổ chức, cá nhân) đề nghị được cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, gồm:
1. Tổng số tên xuất bản phẩm:…………………………………………………………………………………
2. Tổng số bản:……………………………………………………………………………………………………..
3. Tổng số băng, đĩa, cassette:…………………………………………………………………………………
4. Từ nước (xuất xứ):…………………………………………………………………………………………….
5. Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản:………………………………………………………………………….     
6. Cửa khẩu nhập:………………………………………………………………………………………………….
Kèm theo đơn này là 03 bản danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu.
Tổ chức/cá nhân……………………………………. xin cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
Đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở ………………………………………….. xem xét, cấp giấy phép./.

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 (ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan tiếp nhận đơn như sau:
–  Đối với cơ quan, tổ chức ở Trung ương, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại thành phố Hà Nội đứng tên trên đơn đề nghị thì ghi Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở thành phố Hà Nội;
– Đối với cơ quan, tổ chức khác và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài đứng tên trên đơn đề nghị thì ghi Sở nơi đặt trụ sở hoặc nơi có cửa khẩu mà xuất bản phẩm được nhập khẩu.

Hướng dẫn viết đơn cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

– Đơn phải nhập chính xác thông tin đơn vị, cá nhân thực hiện nhập khẩu (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập).
– Ghi rõ thông tin đối tượng nhập khẩu và thông tin xuất bản phẩm
– Ghi chính xác cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhập khẩu

Hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh?

– Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh trong đó nêu rõ thông tin đơn vị nhập khẩu, số lượng, nội dung chính  của xuất bản phẩm, cửa khẩu nhập (Mẫu số 30 thông tư 01/2020/TT-BTTTT)
– Danh mục xuất bản phẩm không kinh doanh dự định nhập khẩu (3 bản) ghi rõ tên tiếng việt, tên tiếng nước ngoài, và nội dung tóm tắt
– Bản sao đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư

Câu hỏi liên quan

Xuất bản phẩm không kinh doanh là gì?

Là các xuất bản phẩm như đã đề cập ở trên không phục vụ mục đích kinh doanh mà phục vụ các mục đích như sử dụng nội bộ, tặng, cho…(gần như toàn bộ các mục đích không mang tính chất thương mại).

Thời gian xin giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Theo quy định thời gian xử lý giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh là 5 ngày làm việc. Tuy nhiên, đối với các xuất bản phẩm phải thẩm định thời gian xử lý sẽ kéo dài lâu hơn.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan