Thứ Bảy (18/05/2024)

Chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thủ tục, hồ sơ, quy định về việc chấm dứt kinh doanh lữ hành như thế nào? Thủ tục để rút tiền ký quỹ đối với hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế, lữu hành nội địa?

Theo quy định tại điều 6 thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL quy định về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành như sau:

Điều 6. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, giải thể hoặc phá sản
1. Hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành:
a) Trường hợp doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành, hồ sơ gồm: thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành; giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đã được cấp;
b) Trường hợp doanh nghiệp giải thể hoặc bị giải thể, hồ sơ gồm: thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành; giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đã được cấp; Quyết định giải thể, biên bản họp của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp giải thể theo quy định tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều 201 của Luật Doanh nghiệp; Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định giải thể của Tòa án trong trường hợp doanh nghiệp giải thể theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 201 của Luật Doanh nghiệp;
c) Trường hợp doanh nghiệp phá sản, hồ sơ gồm: quyết định của Tòa án về việc mở thủ tục phá sản kèm theo giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đã được cấp.
2. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành:
a) Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành đến cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Quyết định thu hồi giấy phép được gửi đến doanh nghiệp, cơ quan nhà nước về xuất nhập cảnh, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.
3. Hoàn trả tiền ký quỹ sau khi thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành:
a) Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ; trường hợp có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật;
b) Trường hợp doanh nghiệp bị phá sản, tiền ký quỹ do tòa án quyết định theo quy định của pháp luật về phá sản.

Thủ tục chấm dứt kinh doanh hoạt động lữ hành

Theo đó, để chấm dứt kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp gửi thông báo theo mẫu số 06 tại thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL như sau:

Mẫu số 06

TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:      /… … …, ngày … …tháng… …năm… ….

THÔNG BÁO
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH….(1)….

Kính gửi: …………(2)…………………..

1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa):……………………………………………………………………….
Tên giao dịch: ……………………………………………………………………………………………….
Tên viết tắt: …………………………………………………………………………………………………..
2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ……………………………………. Fax: …………………………………………………..
3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: …………………………………….
Giới tính: ……………….. Chức danh: ………………………………………………………………….
4. Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành…(1)…. số ………………………do ……………………..(2) ……………………………. cấp ngày… tháng… năm …………
5. Lý do chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành: ……………………………………..
6. Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với khách du lịch, các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.
Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị……..(2)………….. ban hành Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành và có công văn gửi Ngân hàng…(3)….để doanh nghiệp được giải tỏa tiền ký quỹ./.

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn ghi:
(1) Quốc tế hoặc nội địa;
(2) Tổng cục Du lịch (trong trường hợp thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố… (trong trường hợp thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa).
(3) Tên ngân hàng nơi doanh nghiệp đóng tiền ký quỹ.

Rút tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động lữ hành

Sau khi hoàn thành thủ tục chấm dứt kinh doanh hoạt động lữ hành. Doanh nghiệp cần chờ 60 ngày để giải quyết các khiếu nại, tố cáo (nếu có). Sau thời gian này, cơ quan cấp phép có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ. Sau khi có xác nhận của cơ quan cấp phép, doanh nghiệp liên hệ ngân hàng để thực hiện thủ tục rút tiền ký quỹ theo quy chế của ngân hàng nơi tiến hành ký quỹ.

Xem thêm:
Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan