Thứ Tư (24/07/2024)

Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mức kỹ quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, nội địa là bao nhiêu tiền? Thủ tục ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa.

Ký quỹ lữ hành là gì?

Ký quỹ là việc gửi một khoản tiền vào tài khoản ký quỹ tại ngân hàng để đảm bảo nghĩa vụ khi thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty lữ hành. Theo đó mức ký quỹ đối với hoạt động kinh doanh lữ hành được giảm 80% tới hết 31/12/2023 như sau:

  • Kinh doanh lữ hành nội địa: 20.000.000 VNĐ
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 VNĐ
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 VNĐ

Từ ngày 01/01/2024 mức kỹ quỹ sẽ áp dụng như cũ (trước khi giảm). Theo đó, các doanh nghiệp sẽ phải thực hiện đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tịa nghị định 168/2017/NĐ-CP.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm như sau:
a) Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 có thể đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mức quy định tại Điều 1 Nghị định này và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi;
b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, doanh nghiệp ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định này phải đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mức ký quỹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.

Thủ tục ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

Theo quy định tại điều 15 nghị định 168/2017/NĐ-CP việc ký quỹ tại ngân hàng thực hiện như sau:

Điều 15. Nộp tiền ký quỹ và cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ
1. Khi doanh nghiệp có yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ. Trên cơ sở hợp đồng ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp gửi tại ngân hàng.
2. Hợp đồng ký quỹ có các nội dung chính gồm: Tên, địa chỉ, người đại diện của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện của ngân hàng; lý do nộp tiền ký quỹ; số tiền ký quỹ; lãi suất tiền gửi ký quỹ; trả lãi tiền gửi ký quỹ; sử dụng tiền ký quỹ; rút tiền ký quỹ; hoàn trả tiền ký quỹ; trách nhiệm của các bên liên quan và các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật và không trái với quy định tại Nghị định này.
3. Sau khi phong tỏa số tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

Theo đó, doanh nghiệp chỉ cần ký hợp đồng ký quỹ với ngân hàng để tạo tài khoản ký quỹ. Sau đó, doanh nghiệp nộp tiền ký quỹ theo quy định. Sau khi nộp tiền ký quỹ sẽ được cấp giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau:

Mẫu số 01

TÊN NGÂN HÀNG
(CHI NHÁNH NGÂN HÀNG)
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
 ……., ngày…. tháng…. năm………

GIẤY CHỨNG NHẬN
TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH …..(1)….

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch,
Ngân hàng (chi nhánh Ngân hàng): ………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………………………

CHỨNG NHẬN

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………..
Tên giao dịch: …………………………………………………………………………………………………..
Tên viết tắt: ………………………………………………………………………………………………………
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ………………………………………………………………..
Ngày cấp: …………………………………………. Nơi cấp: ……………………………………………
Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………
Điện thoại: …………………………………………. Website: …………………………………………..
Chủ tài khoản: …………………………………………. Chức danh: …………………………………..
Đã nộp tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành …………………(1)………………………………… :
Số tiền bằng số:
(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………. )
Số tài khoản ký quỹ: ………………………………………………………………………………………….
Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………….
Vào ngày…….. tháng……. năm ………

Giấy chứng nhận này được lập thành 03 bản: 02 bản giao doanh nghiệp, 01 bản ngân hàng giữ.

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGÂN HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn ghi:
(1): Phạm vi kinh doanh tương ứng với mức ký quỹ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định này.

Các trường hợp được hoàn tiền ký quỹ

Theo quy định tại khoản 3 điều 16 nghị định 168/2017/NĐ-CP việc hoàn tiền ký quỹ trong những trường hợp sau:
– Có thông báo bằng văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc thay đổi ngân hàng nhận ký quỹ;
– Có văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc hoàn trả tiền ký quỹ sau khi thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Xem thêm:
Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan