Thứ Ba (16/04/2024)

Biên bản giao nhận tài sản góp vốn

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu biên bản giao nhận tài sản góp vốn (tài sản không có đăng ký) theo quy định pháp luật. Biên bản giao nhận tài sản góp vốn vào công ty

Đối với việc góp vốn bằng tài sản trong công ty khi góp vốn bằng tài sản không có đăng ký sở hữu phải làm biên bản giao nhận tài sản góp vốn. Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 35 Luật doanh nghiệp 2020 biên bản giao nhận phải đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định.

Điều 35. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn
1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:
a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;
b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản, trừ trường hợp được thực hiện thông qua tài khoản.
2. Biên bản giao nhận tài sản góp vốn phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của cá nhân, số giấy tờ pháp lý của tổ chức của người góp vốn;
c) Loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty;
d) Ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc người đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty.
3. Việc góp vốn chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.
4. Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.
5. Việc thanh toán đối với mọi hoạt động mua, bán, chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp, nhận cổ tức và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài đều phải được thực hiện thông qua tài khoản theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản và hình thức khác không bằng tiền mặt.

Do vậy, để đáp ứng yêu cầu luật định khách hàng có thể sử dụng biên bản góp vốn sau do AZLAW soạn thảo để dùng làm biên bản giao nhận tài sản góp vốn vào công ty.


BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN GÓP VỐN

Theo quy định tại khoản 2 điều 35 Luật doanh nghiệp 2020, chúng tôi lập biên bản giao nhận tài sản góp vốn như sau:
Bên nhận góp vốn (Bên A)
Tên công ty: CÔNG TY TNHH ABC
Địa chỉ: Số XX đường Nguyễn Văn A, phường B, quận C, thành phố D
Bên góp vốn (Bên B)
Họ và tên: Nguyễn Văn B
CMND số: 123456789             Ngày cấp: 01/01/2000              Nơi cấp: CA thành phố D
Địa chỉ thường trú: Số XX đường Nguyễn Văn A, phường B, quận C, thành phố D
Chỗ ở hiện tại: Số XX đường Nguyễn Văn A, phường B, quận C, thành phố D
Thông tin tài sản góp vốn
Loại tài sản (số đơn vị tài sản góp vốn): Máy tính xách tay (Laptop 10 chiếc)
Tổng giá trị tài sản góp vốn: 100.000.000 VNĐ
Tỷ lệ tài sản/vốn điều lệ: 10%
Ngày giao nhận: …/…/2019

Bên ABên B

Xem thêm:
Thủ tục góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp
Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan