Liên hệ tư vấn 1900.6165

Biên bản giao nhận tài sản góp vốn

Đối với việc góp vốn bằng tài sản trong công ty khi góp vốn bằng tài sản không có đăng ký sở hữu phải làm biên bản giao nhận tài sản góp vốn. Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 36 Luật doanh nghiệp 2014 biên bản giao nhận phải đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định.

Điều 36. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn
1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:
b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.
Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;

Do vậy, để đáp ứng yêu cầu luật định khách hàng có thể sử dụng biên bản góp vốn sau do AZLAW soạn thảo để dùng làm biên bản giao nhận tài sản góp vốn vào công ty.


BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN GÓP VỐN

Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 36 Luật doanh nghiệp 2014, chúng tôi lập biên bản giao nhận tài sản góp vốn như sau:
Bên nhận góp vốn (Bên A)
Tên công ty: CÔNG TY TNHH ABC
Địa chỉ: Số XX đường Nguyễn Văn A, phường B, quận C, thành phố D
Bên góp vốn (Bên B)
Họ và tên: Nguyễn Văn B
CMND số: 123456789             Ngày cấp: 01/01/2000              Nơi cấp: CA thành phố D
Địa chỉ thường trú: Số XX đường Nguyễn Văn A, phường B, quận C, thành phố D
Chỗ ở hiện tại: Số XX đường Nguyễn Văn A, phường B, quận C, thành phố D
Thông tin tài sản góp vốn
Loại tài sản (số đơn vị tài sản góp vốn): Máy tính xách tay (Laptop 10 chiếc)
Tổng giá trị tài sản góp vốn: 100.000.000 VNĐ
Tỷ lệ tài sản/vốn điều lệ: 10%
Ngày giao nhận: …/…/2019

Bên ABên B

Xem thêm:
Thủ tục góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp
Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165