Thứ Bảy (18/05/2024)

Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn khi góp vốn vào công ty doanh nghiệp. Các quy định và lưu ý khi định giá tài sản góp vốn

Khi thực hiện góp vốn bằng tài sản, tài sản góp vốn phải được định giá theo quy định tại điều 36 luật doanh nghiệp 2020.

Quy định về định giá tài sản góp vốn vào công ty

1. Các loại tài sản không được phép định giá: Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng

2. Đối tượng định giá tài sản góp vốn:
Công ty mới thành lập: thành viên, cổ đông sáng lập công ty hoặc các tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.
Công ty đang hoạt động: Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

3. Trách nhiệm khi định giá tài sản góp vốn:
Công ty mới thành lập: Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.
Công ty đang hoạt động: Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp

BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

Hôm nay, ngày …/…/20… tại địa chỉ …. đã tiến hành việc định giá tài sản.
Thành phần tham gia định giá gồm các ông, bà có tên dưới đây:
1. Ông Nguyễn Văn A
CMND số: …. ngày cấp …. nơi cấp:…….
2. Ông Nguyễn Văn B
CMND số: …. ngày cấp …. nơi cấp:…….
3. Ông Nguyễn Văn C
CMND số: …. ngày cấp …. nơi cấp:…….
Đã tiến hành định giá tài sản như sau
1. Tài sản định giá là: Xe ô tô BKS ……
2. Nguyên tắc định giá: Định giá tài sản theo giá thị trường theo nguyên tắc nhất trí
3. Nội dung việc định giá: Định giá xe ô tô phục vụ cho việc góp vốn
4. Kết thúc định giá: Định giá chiếc xe ô tô tương đương xxx triệu đồng
5. Cam kết của các bên tham gia định giá: Cam kết hoàn toàn đồng với nội dung định giá trên và chịu trách nhiệm về việc định giá của mình
Cuộc họp kết thúc lúc 10h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các bên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Chữ ký của các thành viên

Xem thêm:
Thủ tục góp vốn bằng tài sản vào công ty
Biên bản bàn giao (giao nhận) tài sản

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan