Thứ Bảy (18/05/2024)

Mẫu đơn xin hủy, cấp đổi GCN quyền tác giả

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu đơn xin hủy, cấp đổi GCN quyền tác giả dùng trong thu tục cấp đổi, chuyển nhượng quyền tác giả?

Trường hợp nào cần hủy, cấp đổi GCN quyền tác giả

Trong một số trường hợp tác giả đã đăng ký bản quyền tác giả có nhu cầu chuyển nhượng quyền tác giả cho cá nhân, tổ chức khác, hồ sơ cấp đổi GCN quyền tác giả sẽ bao gồm đơn xin hủy, cấp đổi GCN quyền tác giả. Theo đó, khi tiếp nhận hồ sơ cục bản quyền tác giả sẽ thực hiện hủy GCN cũ và cấp GCN mới dựa trên cơ sở chuyển nhượng.

Xem thêm: Cấp đổi giấy chứng nhận quyền tác giả

Nội dung đơn hủy, cấp đổi GCN quyền tác giả

Tại đơn ghi rõ thông tin tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm đã được đăng ký kèm theo lý do xin hủy để cấp đổi GCN (do chuyển nhượng hoặc góp vốn…). Đơn này không có mẫu theo thông tư, theo đó, tác giả tự viết và ghi đầy đủ các thông tin ở trên. Khách hàng có thể tham khảo mẫu do AZLAW soạn thảo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN HỦY, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN TÁC GIẢ
Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

Tôi là                                  Quốc tịch: …
Sinh ngày: …
Số căn cước của công dân: …
Ngày cấp: … tại: …
Địa chỉ: …

Tôi là tác giả và đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm …; loại hình: Chương trình máy tính (không bao gồm dữ liệu) đã được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký quyền tác giả số …/2022/QTG ngày …/…/20…

Bằng văn bản này, tôi xin làm đơn hủy Giấy Chứng nhận Đăng ký Quyền tác giả số …/2022/QTG ngày …/…/20… và xin được cấp đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký Quyền tác giả cho …. Tôi xin cam đoan nội dung của tác phẩm không thay đổi so với tác phẩm đã được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Quyền tác giả.

Lý do: Tôi muốn chuyển nhượng quyền tác giả thuộc quyền sở hữu của mình đối với tác phẩm …. cho … theo Hợp đồng Chuyển nhượng quyền tác giả ngày …/…/20…Vậy, tôi làm đơn này, mong Quý Cục xử lý cho tôi.

Người làm đơn
(Ký)

Dịch vụ cấp đổi, chuyển nhượng quyền tác giả

Khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng quyền tác giả, cấp đổi quyền tác giả do chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền tác giả vui lòng liên hệ AZLAW để được hỗ trợ. Sau khi nhận GCN đăng ký bản quyền tác giả do chuyển nhượng khách hàng sẽ nhận kèm theo quyết định hủy GCN như hình dưới đây.

Quyết định hủy giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả
Quyết định hủy giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan