Thứ Tư (24/07/2024)

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền tác giả

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Sửa đổi giấy chứng nhận quyền tác giả. Thay đổi thông tin chứng nhận bản quyền tác giả. Hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin bản quyền tác giả

Các trường hợp cấp đổi

Theo quy định việc cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại điều 55 luật shtt 2022 và điều 35 nghị định 22/2018/NĐ-CP như sau:

Điều 55. Cấp lại, cấp đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
1. …. Trường hợp đề nghị thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan; thông tin về tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; thông tin về đối tượng quyền liên quan, chủ sở hữu quyền liên quan thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này tiến hành cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan…

Khoản 1 điều 55 luật SHTT 2022

Điều 35. Cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
4. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được cấp đổi trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc thay đổi thông tin về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

Khoản 4 điều 35 Nghị định 22/2018/NĐ-CP

Như vậy các trường hợp thực hiện cấp đổi bao gồm:
– Thay đổi thông tin về tác phẩm
– Thay đổi chủ sở hữu
– Thay đổi thông tin về tác giả tác giả

Hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả theo 36 nghị định 22/2018/NĐ-CP và quyết định 1044/QĐ-BVHTTDL ngày 26/03/2018

Điều 36. Hồ sơ cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
3. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả hoặc Tờ khai đăng ký quyền liên quan (theo mẫu); 02 bản sao tác phẩm hoặc 02 bản sao cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; tài liệu chứng minh sự thay đổi và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp.

Chi tiết tại quyết định 1044/QĐ-BVHTTDL ngày 26/03/2018 quy định hồ sơ như sau:
– Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Mấu số 01 ban hành kèm theo Thông tư sổ 08/2016/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2016 quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng kỷ quyền tác giả, quyển liên quan). Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn;
– Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;
– Tài liệu chứng minh sự thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả hoặc thay đoi thông tin về tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;
– Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp.
Đơn xin hủy, cấp đổi GCN quyền tác giả

Lưu ý: Các tài liệu trên đây phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Mẫu chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cấp đổi

Tại giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cấp đổi về cơ bản tương tự mẫu giấy đăng ký bản quyền tác giả do cấp mới nhưng có thể hiện rõ việc nhận chuyển nhượng và số GCNĐKQTG cũ

Quyết định hủy giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cũ

Kèm theo kết quả là giấy chứng nhận đăng ký bản quyền mới sẽ là quyết định hủy giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cũ đã được cấp

Trình tự cấp đổi đăng ký bản quyền tác giả

Bước 1: Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có nhu cầu xin đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn nêu rõ lý do và hồ sơ xin đổi.
Bước 2: Sau khi tiếp nhận đơn cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Bước 3: Cục Bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; hoặc từ chối cấp đổi nếu có lý do chính đáng.
Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.
Thời hạn giải quyết: Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận: trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

1. Tên công ty thay đổi thì có phải thay đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không? Khoản 4 điều 35 Nghị định 22/2018/NĐ-CP: “Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được cấp đổi trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc thay đổi thông tin về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.”. Như vậy trong trường hợp thay đổi tên công ty thì công ty bạn phải nộp hồ sơ đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
2. Sử dụng con dấu cũ hay mới để đóng dấu vào tài liệu thay đổi giấy chứng nhận trong trường hợp đổi tên công ty: Trường hợp thay đổi tên công ty sẽ dùng dấu mới để đóng vào hồ sơ (quy định về con dấu doanh nghiệp)
3. Chuyển nhượng quyền tác giả có phải làm hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả? Khi hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả có hiệu lực thì sẽ làm chấm dứt quyền công bố lẫn quyền tài sản của chủ sở hữu, đồng thời làm phát sinh những quyền này cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng. Điều này cho thấy khi chuyển nhượng quyền tác giả có sự thay đổi về chủ sở hữu tác phẩm, do đó bạn cần tiến hành thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả tại Cục sở hữu trí tuệ theo khoản 4 Điều 35 Nghị định 22/2018/NĐ-CP theo hướng dãn tại bài viết thủ tục chuyển quyền tác giả

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan