Thứ Ba (28/03/2023)

Thủ tục chuyển quyền tác giả

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Chuyển quyền tác giả như thế nào? Các quyền nào trong quyền tác giả có thể được chuyển nhượng? Thủ tục chuyển quyền tác giả

Theo quy định tại điều 18 luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2022) sau đây gọi là luật sở hữu trí tuệ quy định: “Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật này bao gồm quyền nhân thânquyền tài sản“. Theo đó, việc chuyển quyền tác giả chỉ có thể chuyển nhượng quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm (một phần quyền nhân thân).

Chuyển nhượng quyền tác giả

Điều 45. Quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
1. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật này cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.
2. Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.
3. Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có quyền chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Theo quy định trên, quyền tác giả hoàn toàn có thể được chuyển nhượng cho một chủ sở hữu khác. Cần lưu ý việc chuyển quyền tác giả chỉ có thể chuyển được các quyền về tài sản. Các quyền về nhân thân thường gắn liền với tác giả và không được chuyển nhượng

Hồ sơ chuyển nhượng quyền tác giả

Khi chuyển nhượng quyền tác giả (với tác phẩm đã đăng ký) cần phải thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả theo quy định tại điều 55 luật sở hữu trí tuệ. Hồ sơ theo hướng dẫn tại điều 36

Điều 55. Cấp lại, đổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
1. Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan thì cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này tiến hành cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Cụ thể tại điều 36 nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định

Điều 36. Hồ sơ cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
1. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan quy định tại Điều 50 của Luật sở hữu trí tuệ.
2. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả hoặc Tờ khai đăng ký quyền liên quan (theo mẫu), 02 bản sao tác phẩm hoặc 02 bản sao cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.
3. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả hoặc Tờ khai đăng ký quyền liên quan (theo mẫu); 02 bản sao tác phẩm hoặc 02 bản sao cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; tài liệu chứng minh sự thay đổi và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp.

Chi tiết tại quyết định 1044/QĐ-BVHTTDL ngày 26/03/2018 quy định hồ sơ như sau:
– Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Mấu số 01 ban hành kèm theo Thông tư sổ 08/2016/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2016 quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng kỷ quyền tác giả, quyển liên quan). Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn;
– Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;
– Tài liệu chứng minh sự thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả hoặc thay đoi thông tin về tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;
– Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp.

Thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn ở trên và nộp tại Cục bản quyền tác giả (Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội).
Bước 2: Cục bản quyền tác giả xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả mới. Trường hợp cần sửa đổi bổ sung thì yêu cầu bổ sung

Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả

Tại điều 47 Luật sở hữu trí tuệ 2022 quy định về việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả như sau:

Điều 47. Quy định chung về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan
1. Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 3 Điều 29, khoản 1 Điều 30 và khoản 1 Điều 31 của Luật này.

Khác với việc chuyển nhượng, việc chuyền sử dụng chỉ chuyền một phần quyền trong thời hạn nhất định cho đối tượng khác mà không cần phải đăng ký. Để thực hiện chuyển quyền sử dụng quyền tác giả bên có quyền và bên nhận quyền chỉ cần thực hiện ký hợp đồng theo quy định tại điều 48 luật sở hữu trí tuệ 2022.

Điều 48. Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan
1. Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
b) Căn cứ chuyển quyền;
c) Phạm vi chuyển giao quyền;
d) Giá, phương thức thanh toán;
đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên;
e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
2. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.

Việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả chỉ cần thông qua hợp đồng sử dụng (không cần thực hiện thủ tục đăng ký)

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan

Gọi 1900.6165