Thứ Tư (24/07/2024)

Thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cần làm những công việc gì? Các bước sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo đúng quy định. Sửa đổi điều lệ có phải đăng ký, thông báo không?

Điều lệ công ty chúng tôi theo quy định luật doanh nghiệp 2005 đến nay áp dụng luật doanh nghiệp 2020 đã không còn phù hợp. Hiện nay chúng tôi muốn thay đổi điều lệ thì phải làm gì? Hiện tại chúng tôi đã có một Bản Điều lệ mới hoàn toàn phù hợp với mô hình hoạt động của công ty vậy mình cần phải làm quy trình gì để Bản Điều lệ này được áp dụng vào doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật hiện hành?

Trả lời

Quy trình sửa đổi điều lệ công ty

Theo khoản 1 điều 24 Luật doanh nghiệp 2020:“1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động”. Như vậy, đối với trường hợp này công ty bạn hoàn toàn có thể thay đổi điều lệ cho phù hợp với quá trình hoạt động của đơn vị. Về quá trình thay đổi điều lệ thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty, tùy từng loại hình công ty mà việc thông qua vấn đề sửa đổi điều lệ sẽ được quy định khác nhau.

Điều 55. Hội đồng thành viên (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên)
2. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
Điều 76. Quyền của chủ sở hữu công ty (Công ty TNHH một thành viên)
1. Chủ sở hữu công ty là tổ chức có quyền sau đây:
a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
2. Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền sau đây:
a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
Điều 79. Hội đồng thành viên (Công ty TNHH một thành viên)
6. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành.
Điều 138. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông (Công ty cổ phần)
2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
Điều 182. Hội đồng thành viên (Công ty hợp danh)
3. Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty. Nếu Điều lệ công ty không quy định thì quyết định các vấn đề sau đây phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh tán thành:
b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

Bước 2: Lập điều lệ sửa đổi bổ sung trong đó đáp ứng các quy định về nội dung điều lệ công ty tại điều 24 luật doanh nghiệp 2020

3. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:
a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;
b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

Sau khi thực hiện các công việc trên công ty có thể sử dụng điều lệ mới mà không cần phải thông báo cho các cơ quan về đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên cần lưu ý là các nội dung trong điều lệ không được trái với các quy định pháp luật hiện hành. Trong trường hợp có mẫu thuẫn nội dung điều lệ và quy định pháp luật thì sẽ áp dụng quy định pháp luật (trừ một số điều khoản mở trong luật).

Xem thêm:
Khi tranh chấp áp dụng luật hay điều lệ công ty
Các nội dung chủ yếu của điều lệ công ty

Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cần bao nhiều % đồng ý

Tùy theo loại hình công ty, việc sửa đổi điều lệ công ty sẽ cần sự đồng ý của đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên.

Điều 59. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên
1. Hội đồng thành viên thông qua nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.
2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết, quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:
a) Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;
b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.
3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định một tỷ lệ khác, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
a) Được các thành viên dự họp sở hữu từ 65% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
b) Được các thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành đối với nghị quyết, quyết định bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

Điều 148. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua
1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:
a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan