Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thẩm quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị

Theo quy định tại điều 152 Luật doanh nghiệp 2014 việc bầu chủ tịch hội đồng quản trị sẽ do hội đồng quản trị thực hiện. Do vậy trước khi bầu chủ tịch hội đồng quản trị, các cổ đông tiến hành họp và bầu ra hội đồng quản trị. Sau đó hội đồng quản trị họp và bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị.

Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 152. Chủ tịch Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.
2. Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Việc bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị do hội đồng quản trị thực hiện và theo nguyên tắc đa số.

Bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị, do đó chủ tịch HĐQT có thể bị miễn nhiệm như đối với các thành viên của hội đồng quản trị theo khoản 1 điều 156 Luật doanh nghiệp gồm:
– Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật này;
– Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
– Có đơn từ chức;
– Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

Bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại điều 149 về thẩm quyền của hội đồng quản trị theo đó HĐQT có thể: ” i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó“. Tuy vậy, thành viên HĐQT có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

Có cần thay đổi đăng ký kinh doanh khi thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị

Chủ tịch hội đồng quản trị là chức danh nội bộ trong công ty. Tuy nhiên, nếu chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật thì nếu thay đổi chủ tịch HĐQT sẽ đồng thời phải làm thủ tục thay đổi đại diện theo pháp luật của công ty. Đối với công ty cổ phần có nhiều hơn 1 người đại diện, nếu không có quy định khác thì chủ tịch HĐQT và giám đốc hoặc tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165