Thứ Bảy (15/06/2024)

Cập nhật kiến thức kế toán, kiểm toán

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Cập nhật kiến thức của kế toán, kiếm toán là gì? Quy định về việc cập nhật kiến thức của kế toán, kiểm toán viên hành nghề

Cập nhật kiến thức là gì?

Cập nhật kiến thức là việc tham gia các khóa học theo luật định để đảm bảo thời gian cập nhật kiến thức đối với các đối tượng là kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề. Trong bài viết này AZLAW sẽ đưa ra các quy định liên quan tới việc cập nhật kiến thức của kế toán, kiểm toán viên hành nghề.

Cập nhật kiến thức của kế toán viên hành nghề

Theo quy định tại thông tư 292/2016/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi 44/2019/TT-BTC, 39/2020/TT-BTC) “Đối tượng cập nhật kiến thức hàng năm là kế toán viên hành nghềngười đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Trường hợp người mới được cấp chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên thì được đăng ký để được hành nghề dịch vụ kế toán trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên đến ngày 31/12 của năm sau năm được cấp chứng chỉ mà không bắt buộc phải cập nhật kiến thức“. Theo đó, thời gian cập nhật kiến thức được quy định tại điều 5 của thông tư như sau:

Điều 5. Thời gian cập nhật kiến thức
1. Thời gian cập nhật kiến thức tối thiểu 40 giờ trong năm trước liền kề năm đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, trong đó có tối thiểu 20 giờ cập nhật kiến thức về các nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư này.
2. Người không hành nghề dịch vụ kế toán trong thời gian từ 24 tháng liên tục trở lên tính đến thời điểm đăng ký phải có tối thiểu 80 giờ cập nhật kiến thức trong hai năm trước liền kề năm đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, trong đó có tối thiểu 40 giờ cập nhật kiến thức về các nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư này.
3. Số giờ cập nhật kiến thức hàng năm của kế toán viên được tính cộng dồn, từ ngày 16/8 của năm trước đến ngày 15/8 của năm sau.

Nơi cập nhật kiến thức:
– Hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo được tổ chức cập nhật kiến thức chung cho tất cả các kế toán viên;
– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán chỉ được tổ chức cập nhật kiến thức cho các kế toán viên của doanh nghiệp đó. (cần đáp ứng một số điều kiện nhất định).

Cập nhật kiến thức của kiểm toán viên hành nghề

Theo quy định tại thông tư 150/2012/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi 56/2015/TT-BTC, 39/2020/TT-BTC) quy định: “Đối tượng cập nhật kiến thức là kiểm toán viên hành nghề, kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán; trừ trường hợp đăng ký hành nghề kiểm toán lần đầu trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ kiểm toán viên đến ngày 31/12 của năm sau năm được cấp chứng chỉ kiểm toán viên”. Cụ thể thời gian cập nhật kiến thức quy định như sau:

Điều 5. Thời gian cập nhật kiến thức
1. Thời gian cập nhật kiến thức tối thiểu 40 giờ trong năm trước liền kề năm đăng ký hành nghề kiểm toán, trong đó có tối thiểu 20 giờ cập nhật kiến thức về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam và 04 giờ cập nhật kiến thức về đạo đức nghề nghiệp.
2. Kiểm toán viên không hành nghề kiểm toán trong thời gian từ 24 tháng liên tục trở lên tính đến thời điểm đăng ký phải có tối thiểu 80 giờ cập nhật kiến thức trong năm trước liền kề năm đăng ký hành nghề kiểm toán, trong đó có tối thiểu 40 giờ cập nhật kiến thức về pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam và 08 giờ cập nhật kiến thức về đạo đức nghề nghiệp.
3. Số giờ cập nhật kiến thức hàng năm của kiểm toán viên được tính cộng dồn, từ ngày 16/8 của năm trước đến ngày 15/8 của năm sau.

Nơi cập nhật kiến thức:
– Lớp học do hội nghề nghiệp được Bộ Tài chính chấp thuận tổ chức chung cho tất cả các kiểm toán viên;
– Lớp học do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận tổ chức chung cho tất cả các kiểm toán viên;
– Lớp học do doanh nghiệp kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận tự tổ chức cho các kiểm toán viên của mình.

Sau khi tham gia các khóa học cập nhật kiến thức kế toán, kiểm toán viên sẽ được cấp giấy chứng nhận tham gia cập nhật kiến thức và là điều kiện để xin giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan