Thứ Tư (24/07/2024)

Có được xuất hóa đơn lùi ngày?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Có được phép xuất hóa đơn lùi ngày hay không? Lùi ngày xuất hóa đơn như thế nào? Trường hợp nào được coi là lùi ngày

Theo quy định tại nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC quy định về việc sử dụng hóa đơn có mã và không có mã của cơ quan thuế có một số vướng mắc về việc xuất hóa đơn lùi ngày.

Doanh nghiệp có được xuất hóa đơn lùi ngày?

Theo quy định tại nghi định 123/2020/NĐ-CP quy định về thời điểm xuất hóa đơn, theo đó quy định thời điểm lập hóa đơn như sau:
– Với mua bán hàng hóa thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm chuyển quyền sử dụng hàng hóa cho người mua
– Với hóa đơn cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành dịch vụ hoặc thời điểm thanh toán (nếu trả tiền trước).

Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt khác xem tại bài viết quy định về thời điểm lập hóa đơn. Theo quy định này, có thể thấy rằng việc xuất hóa đơn dự theo thời điểm cụ thể khi cung cấp hàng hóa dịch vụ. Doanh nghiệp không được cung cấp hàng hóa, dịch vụ trước rồi xuất hóa đơn sau.

Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế

Theo khoản 2 điều 3 nghị định 123/2020/NĐ-CP việc chuyển dữ liệu thực hiện như sau:

2. Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, trong đó:
a) Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.
Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.
b) Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

Về ngày lập hóa đơn và ngày ký trên hóa đơn

Đối với hóa đơn điện tử, ngày lập và ngày ký trên hóa đơn có thể là hai thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, hóa đơn vẫn hợp pháp theo khoản 8 9 điều 10 nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 10. Nội dung của hóa đơn
8. Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9 Nghị định này và được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch.
9. Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn.

Ngoài ra, việc kê khai thuế được thực hiện căn cứ dựa trên ngày lập hóa đơn (không phải ngày ký). Tuy nhiên, tại điều 30 nghị định 125/2020/NĐ-CP có quy định về mức phạt khi chuyển dữ liệu chậm như sau:

Điều 30. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 06 đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;
b) Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;
b) Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này.

Nhu cầu xuất hóa đơn lùi ngày

Trên thực tế, trước đây khi sử dụng hóa đơn giấy nhiều doanh nghiệp sẽ thỏa thuận không lấy hóa đơn. Tuy nhiên, sau đó đổi ý và hóa đơn giấy có thể viết lùi ngày. Đối với hóa đơn điện tử, việc ghi nhận ngày sẽ thực hiện trên hệ thống. Do vậy, doanh nghiệp không xuất hóa đơn ngược ngày để tránh bị phạt.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan