Thứ Năm (27/01/2022)

Xử lý đối với hoá đơn điện tử viết sai

Xử lý hoá đơn điện tử viết sai như thế nào? Các công việc phải thực hiện khi viết sai hoá đơn điện tử?

Hoá đơn điện tử cũng như hoá đơn giấy, trong một số trường hợp vẫn có thể bị viết sai như các hoá đơn giấy. Tuy nhiên cách thức xử lý đối với hoá đơn điện tử đã lập bị viết sai là tương đối khác nhau so với hoá đơn giấy. Khi hóa đơn có sai sót, kế toán phải căn cứ vào nội dung , trường hợp sai sót cụ thể để đưa ra phương án điều chỉnh đúng quy định. Theo điều 9 , thông tư 32/2011/TT-BTC

Điều 9. Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập
1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Sau đây là từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Nếu chưa gửi hóa đơn cho khách hàng thì được phép xóa hóa đơn lập sai và xuất hóa đơn mới (Theo công văn 3411/ TCT-CS ngày 29/8/2019)

2. Nếu đã gửi hóa đơn điện tử đã lập sai cho khách hàng thì xác định lại xem hóa đơn đó đã được kê khai thuế hay chưa ?
– Nếu chưa khai thuế => Lập biên bản hủy hóa đơn , biên bản thỏa thuận 2 bên, lập hóa đơn thay thế
– Nếu đã kê khai thế => Lập biên bản điều chỉnh , xuất hóa đơn điều chỉnh sai sót
– Riêng đối với trường hợp sai tên công ty, địa chỉ nhưng đúng mã số thuế thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh.

3. Lập và ký biên bản điều chỉnh hóa đơn
Để đảm bảo nguyên tắc: Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử phải có đủ chữ ký của bên mua và bên bán
– Nếu bên mua có chữ ký điện tử thì biên bản điều chỉnh được lập và ký điện tử
– Nếu bên mua không có chữ ký điện tử thì biên bản điều chỉnh phải được lập bằng giấy và ký trực tiếp

Theo quy định tại điều 24 nghị định 119/2018/NĐ-CP việc xử lý hoá đơn điện tử không có mã đã lập như sau:

Điều 24. Xử lý đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập
1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và gửi cho người mua có sai sót (do người bán hoặc người mua phát hiện) thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế.
2. Trường hợp sau khi nhận dữ liệu hóa đơn, cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua, cơ quan thuế.
3. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc xử lý hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót quy định tại Điều này.

Theo đó khi hoá đơn điện tử bị sai sót cần làm các công việc sau đây:
– Lập văn bản thoả thuận ghi rõ sai sót
– Lập thông báo huỷ hoá đơn điện tử (mẫu số 04) gửi cho cơ quan thuế. (Đối với hoá đơn giấy là xoá bỏ thì hoá đơn điện tử là huỷ, khách hàng lưu ý phần này)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Kính gửi: (Cơ quan thuế)

Tên người nộp thuế:
Mã số thuế:
Người nộp thuế thông báo về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sai sót như sau:

STT Mẫu số Ký hiệu hóa đơn điện tử Số hóa đơn điện tử Ngày lập hóa đơn Loại áp dụng hóa đơn điện tử Hủy/giải trình Lý do
12345678
               
               
               
  ……, ngày…….. tháng….. năm…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay