Thứ Bảy (20/07/2024)

Công văn 1040/BCT-KH triển khai nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Công văn 1040/BCT-KH triển khai nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 do Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn các thủ tục liên quan tới cấp giấy phép kinh doanh và giấy phép lập cơ sở bán lẻ

BỘ CÔNG THƯƠNG
Số 1040/BCT-KH
V/v triển khai thi hành Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.
– Ban quản lý các khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản ký ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.

Theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, có sự thay đổi về thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Theo đó, Sở Công Thương là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Do vậy, để đảm bảo việc triển khai thi hành Nghị định được khẩn trương, hiệ quả, Bộ Công Thương có ý kiến nhu sau:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Chỉ đạo Sở Công Thương: khẩn trương bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện nhiệm vụ mới theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, công bố, công khai về quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP cho  nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý.
Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp khẩn trương phối hợp, chuyển giao hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Sở Công Thương để đảm bảo việc cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đúng quy định.

2. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đỏi, bổ sung, cấp lại Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tiếp nhận trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 là đầy đủ, hợp lệ, theo quy định của Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 và Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 23 tháng 04 năm 2013, việc xem xét, giải quyết cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 23/2007/NĐ-CP và Thông tư 08/2013/TT-BCT.

3. Các trường hợp sau được xem xét, giải quyết theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP:

Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tiếp nhận trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 nhưng chưa đầy đủ và hợp lệ, gửi bổ sung từ ngày 15 tháng 01 năm 2018;
Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tiếp nhận từ ngày 15 tháng 01 năm 2018

4. Trong mọi trường hợp, đảm bảo trình tự, thủ tục, thời hạn xem xét, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo đúng quy định, không ảnh hưởng đến quyềng và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong quá trình triển khai thi hành, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các Cơ quan phản ánh về Bộ Công Thương để được hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– VPCP;
– Bộ KHĐT;
– Lưu: VT, KH (2b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan