Thứ Tư (17/04/2024)

Giấy phép nhập khẩu tranh, ảnh mỹ thuật

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật trước khi nhập khẩu. Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu tranh

Tác phẩm mỹ thuật là gì?

Theo giải nghĩa tại điều 3 nghị định 113/2013/NĐ-CP tác phẩm mỹ thuật được định nghĩa như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tác phẩm mỹ thuật là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục, bao gồm:
a) Hội họa: Tranh sơn mài, sơn dầu, lụa, bột màu, màu nước, giấy dó và các chất liệu khác;
b) Đồ họa: Tranh khắc gỗ, khắc kim loại, khắc cao su, khắc thạch cao, in độc bản, in đá, in lưới, tranh cổ động, thiết kế đồ họa và các chất liệu khác;
c) Điêu khắc: Tượng, tượng đài, phù điêu, đài, khối biểu tượng;
d) Nghệ thuật sắp đặt và các hình thức nghệ thuật đương đại khác.

Theo đó các tác phẩm hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc đều được coi là tác phẩm mỹ thuật. Với các trường hợp này, trước khi nhập khẩu sẽ phải làm thủ tục phê duyệt nội dung như: Tượng phật, tranh treo tường, tranh in…

Hồ sơ thẩm định nội dung nhập khẩu

Theo quy định tại thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL (sửa đổi bởi thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL) trước khi nhập khẩu tác phẩm mỹ thuật phải qua thẩm định nội dung. Hồ sơ gồm:
– Đơn đề nghị của Thương nhân nhập khẩu (Mẫu 02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này);
– Hình ảnh tác phẩm nhập khẩu, nêu rõ chất liệu, kích thước;

Thẩm quyền phê duyệt nội dung

Thẩm quyền phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật nhập khẩu:
– Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm áp dụng đối với tổ chức thuộc cơ quan Trung ương nhập khẩu;
– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các đối tượng còn lại thuộc địa phương nhập khẩu.
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho Thương nhân đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời kết quả phê duyệt nội dung tác phẩm nhập khẩu. Trường hợp không phê duyệt nội dung tác phẩm, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Văn bản phê duyệt nội dung tác phẩm là cơ sở để Thương nhân làm thủ tục nhập khẩu tại hải quan.

Lệ phí thẩm định

Mức thu phí áp dụng theo quy định tại thông tư 260/2016/TT-BTC quy định

Điều 4. Mức thu phí
Mức thu phí được quy định như sau:
1. Đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tranh:
– Đối với 10 tác phẩm đầu tiên: 300.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định;
– Từ tác phẩm thứ 11 tới tác phẩm thứ 49: 270.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định.
– Từ tác phẩm thứ 50 trở đi: 240.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định, tối đa không quá 15.000.000 đồng/lần thẩm định.


TÊN THƯƠNG NHÂN
_______________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
Tự do Hạnh phúc
________________________________________________________
 …,  ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu
Kính gửi: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…)

1. Tên thương nhân (ghi rõ tên đầy đủ và tên viết tắt):……………………..
– Điện thoại:…… …………… Fax………………………………………..
– Email:……………… ……………………………………………………
2. Địa chỉ:………………………………………………………………….
3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh) số…………………………………………
4. Hồ sơ kèm theo (liệt kê các tài liệu kèm theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này)……………………………………………………………………
5. Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và căn cứ quy định của pháp luật về quản lý tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh;
Đề nghị Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh đề nghị nhập khẩu dưới đây:
– Tên tác phẩm: ……………………………………………………………………………….. 
– Chất liệu, kích thước tác phẩm: ………………………………………………………..
– Nội dung tác phẩm: …………………………………………………………………………
6. Chúng tôi xin cam kết:
– Thực hiện đúng các quy định về nhập khẩu tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh;
– Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh
– Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan;
– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị nhập khẩu./.

    NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên đối với tổ chức)
(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)
Nhập khẩu tranh, ảnh, mỹ thuật phải xin giấy phép gì?

Trước khi nhập khẩu, doanh nghiệp phải thực hiện xin phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật nhập khẩu bằng cách gửi hồ sơ và nhập khẩu 1 bản để gửi đi phê duyệt. Sau khi đáp ứng về mặt nội dung sẽ được cấp giấy phép để thực hiện nhập khẩu.

Giấy phép nhập khẩu tượng phật?

Tượng phật được coi là tác phẩm mỹ thuật. Vì vậy, trước khi nhập khẩu sẽ phải có giấy phép mới được thực hiện thông quan.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan