Thứ Hai (22/07/2024)

Thay đổi hình thức hạch toán kế toán

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Có những hình thức hạch toán kế toán nào? Thủ tục thay đổi hình thức hạch toán kế toán như thế nào? Hồ sơ thay đổi hình thức hạch toán kế toán.

Hình thức hạch toán kế toán là gì?

Hình thức hạch toán kế toán là một trong các chế độ tài chính của công ty và đơn vị phụ thuộc. Trong đó, xác định hai hình thức hạch toán kế toán là: Hạch toán độc lập, hạch toán phụ thuộc.
Hạch toán phụ thuộc là chế độ tài chính của chi nhánh phụ thuộc vào công ty mẹ. Chi nhánh chuyển số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí về công ty để cuối năm hạch toán chung báo cáo tài chính. Các số liệu trong sổ sách là một phần của sổ sách công ty. Đơn vị kế toán của công ty bao gồm bộ phận kế toán các chi nhánh.
Hạch toán độc lập là chế độ tài chính của chi nhánh hoàn toàn độc lập với công ty mẹ. Chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không kể liên quan gì đến hiệu quả kinh doanh của công ty cũng như các chi nhánh khác trong cùng công ty. Phòng kế toán hay bộ phận kế toán ở chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán.

Thủ tục thay đổi hình thức hạch toán kế toán

Muốn thay đổi hình thức hạch toán kế toán trong chi nhánh thì thực hiện như thế nào? Hồ sơ, trình tự thủ tục thay đổi hình thức hạch toán kế toán tại chi nhánh.

Hồ sơ thay đổi hình thức hạch toán kế toán:
– Thông báo thay đổi hình thức hạch toán kế toán (Mẫu tại thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
– Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
– Giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền

Tại phần hình thức hạch toán trong thông báo điền như sau:
Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc” Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):
– Hạch toán độc lập □
– Hạch toán phụ thuộc □
– Có báo cáo tài chính hợp nhất □

Đối tượng phải lập báo cáo tài chính hợp nhất theo thông tư 202/2014/TT-BTC: là các công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con có thể là sở hữu trực tiếp hoặc sở hữu gián tiếp thông qua một công ty con khác. Tất cả các tổng công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo mô hình có công ty con cũng phải lập, nộp báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán.

Cơ quan giải quyết: Phòng ĐKKD nơi chi nhánh đặt trụ sở

Thời gian thực hiện: 3 ngày làm việc

Lệ phí: Không

Do thông tin hình thức hạch toán là nội dung đăng ký thuế. Vì vậy, sau khi tiếp nhập thông báo phòng ĐKKD sẽ truyền thông tin sang cơ quan thuế theo quy định tại điều 59 nghị định 01/2021/NĐ-CP

Điều 59. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế
1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trừ thay đổi phương pháp tính thuế, doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
2. Sau khi tiếp nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và truyền thông tin sang Hệ thống thông tin đăng ký thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Địa điểm kê khai thuế cho chi nhánh hạch toán độc lập?

Căn cứ tại khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14, quy định về nguyên tắc khai thuế, như sau:

Điều 42. Nguyên tắc khai thuế, tính thuế
3. Người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế tại cơ quan thuế địa phương có thẩm quyền nơi có trụ sở. Trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính, có đơn vị phụ thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này.

Về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế được quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế 2019, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Bên cạnh đó, tại Công văn 95835/CT-TTHT năm 2020 của Cục thuế TP.Hà Nội và điều 21 thông tư 105/2020/TT-BTC quy định như sau:

Điều 21. Đăng ký thuế trong trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động
1. Chuyển đơn vị phụ thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại
Đơn vị phụ thuộc có Quyết định chuyển thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại, đơn vị độc lập thì đơn vị phụ thuộc sau chuyển đổi phải thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế mới theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33 Luật Quản lý thuế và Điều 7 Thông tư này. Đơn vị độc lập, đơn vị phụ thuộc trước chuyển đổi phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Điều 39 Luật Quản lý thuế và Điều 14 Thông tư này,
Căn cứ hồ sơ đăng ký thuế của đơn vị độc lập, đơn vị phụ thuộc sau chuyển đổi, cơ quan thuế thực hiện các thủ tục và trình tự để cấp mã số thuế cho người nộp thuế theo quy định tại Điều 34 Luật Quản lý thuế và Điều 8 Thông tư này.
Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị độc lập, đơn vị phụ thuộc trước chuyển đổi, cơ quan thuế thực hiện thủ tục và trình tự để chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Điều 39 Luật Quản lý thuế và Điều 15, Điều 16 Thông tư này.

Địa điểm kê khai thuế cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc?

Tùy từng trường hợp như: cùng tỉnh – cùng thành phố, khác tỉnh – khác thành phố, lĩnh vực ngành nghề sản xuất mà cách kê khai sẽ khác nhau.

Căn cứ tại Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, quy định về kê khai thuế môn bài đối với chi nhánh phụ thuộc như sau:
– Địa điểm nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, khác thành phố nơi có trụ sở chính là Cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.
– Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc là đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh ở cùng tỉnh, cùng thành phố với trụ sở chính thì nộp tờ khai lệ phí môn bài và tiền tại cơ quan trụ sở chính.

Có cần nộp mẫu 08-MST tại cơ quan thuế? Đối với chi nhánh của doanh nghiệp không cần nộp mẫu 08-MST cho cơ quan thuế. Đối với loại hình đơn vị khác có MST riêng sẽ phải nộp mẫu 08-MST

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan