Liên hệ tư vấn 1900.6165

Quy định pháp luật về việc triệu tập họp hội đồng quản trị

Theo quy định trong Luật doanh nghiệp năm 2014, Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thực hiện quyền quản lý của mình thông qua việc họp và ra quyết định. Dưới đây là Quy định về triệu tập họp hội đồng quản trị

Những trường hợp phải tiến hành họp hội đồng quản trị

  • Triệu tập họp hội đồng quản trị để bầu ra Chủ tịch hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 05 năm, hết nhiệm kỳ, đại hội đồng cổ đông trong công ty sẽ phải họp và bầu ra hội đồng quản trị mới. Do vậy khi bắt đầu một nhiệm kỳ mới, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ kết thúc bầu cử hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó hội đồng quản trị phải tiến hành họp để bầu chủ tịch hội đồng quản trị mới. Cuộc họp Hội đồng quản trị này sẽ do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì.
  • Chủ tịch hội đồng quản trị triệu tập họp khi đề nghị của Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;  02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị; Trong trường hợp, các đối tượng nêu trên sẽ phải gửi đề nghị yêu cầu họp hội đồng quản trị bằng văn bản tới chủ tịch hội đồng quản trị, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu tiến hành họp hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị sẽ phải triệu tập hội đồng quản trị. Nếu không triệu tập họp hội đồng quản trị thì chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra do không tiến hành họp hội đồng quản trị để giải quyết theo yêu cầu của những người có thẩm quyền
  • Triệu tập họp hội đồng quản trị theo định kỳ. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 153 Luật doanh nghiệp năm 2014, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành họp theo định kỳ, mỗi quý phải tiến hành họp ít nhất một lần
  • Triệu tập họp hội đồng quản trị bất thường.

Các bước tiến hành họp hội đồng quản trị

Bước 1. Gửi thông báo mời họp hội đồng quản trị
Việc tiến hành họp hội đồng quản trị cũng được quy định cụ thể trong điều lệ của từng công ty khi mới thành lập. Luật doanh nghiệp năm 2014 cũng quy định: Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ phải gửi thông báo mời họp kèm nội dung chương trình họp cho thành viên hội đồng quản trị chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp.
Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, email, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.

Bước 2. Tiến hành họp hội đồng quản trị
Cuộc họp hội đồng quản trị sẽ được tiến hành khi có ít nhất 3/4 tổng sổ thành viên hội đồng quản trị dự họp. Trường hợp không đủ số thành viên tham dự, cuộc họp sẽ bị tạm hoãn và sẽ được tiến hành lần thứ 2 sau 07 ngày kể từ ngày tiến hành họp đầu tiên.
Trong cuộc họp hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ nêu ra nội dung mà hội đồng quản trị cần trao đổi.
Thành viên trong hội đồng quản trị sẽ trao đổi, nêu ý kiến về các nội dung họp mà chủ tịch hội đồng quản trị nêu ra.
Thư ký trong cuộc họp có thể là thành viên hội đồng quản trị hoặc cá nhân khác. Trong cuộc họp, thư ký sẽ ghi lại toàn bộ vấn đề được chủ tịch hội đồng quản trị nêu ra cũng như ý kiến cửa các thành viên tham dự.
Cuối cuộc họp hội đồng quản trị sẽ tiến hành biểu quyết về các vấn đề được nêu ra trong cuộc họp. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bước 3. Hội đồng quản trị ra quyết định đối với nội dung được thông qua
Cuối cuộc họp, nội dung cuộc họp phải được thư ký cuộc họp ghi lại thành biên bản và xác nhận của chủ tịch hội đồng quản trị. Việc lập biên bản có thể tham khảo tại hướng dẫn lập biên bản họp hội đồng quản trị
Đối với  những nội dung được Hội đồng quản trị thông qua. Kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị sẽ ra quyết định và phân công triển khai, thực hiện quyết định đó. Quyết định hội đồng quản trị sẽ do chủ tịch Hội đồng quản trị ký và đóng dấu công ty.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165