Chủ Nhật (23/06/2024)

Hợp đồng vô hiệu do đối tượng không thể thực hiện được

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hợp đồng dân sự vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được là một trong những trường hợp hợp đồng vô hiệu mà pháp luật dân sự đã quy định

Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận của các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Nhưng không phải mọi hợp đồng dân sự được thỏa thuận lên đều phát sinh hiệu lực pháp luật. Pháp luật dân sự có quy định những trường hợp một hợp đồng dân sự sẽ bị vô hiệu. Có thể hiểu, hợp đồng dân sự vô hiệu là hợp đồng sẽ không làm phát sinh hậu quả pháp lý mà các bên mong muốn đạt được khi tham gia giao kết hợp đồng dân sự. Mặc dù hợp đồng chưa được thực hiện, đang thực hiện hay đã được thực hiện. Với những kiến thức pháp luật và thực tiễn giải quyết vụ việc liên quan đến hợp đồng dân sự vô hiệu, AZLAW sẽ cung cấp những kiến thực pháp luật về vấn đề hợp đồng dân sự vô hiệu, cụ thể là trường hợp hợp đồng dân sự vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được.

Hợp đồng dân sự vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được là một trong những trường hợp hợp đồng vô hiệu mà pháp luật dân sự đã quy định tại Điều 408 bộ luật dân sự 2015, cụ thể:

Điều 408. Hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được
1. Trường hợp ngay từ khi giao kết, hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được thì hợp đồng này bị vô hiệu.
2. Trường hợp khi giao kết hợp đồng mà một bên biết hoặc phải biết về việc hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được nhưng không thông báo cho bên kia biết nên bên kia đã giao kết hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, trừ trường hợp bên kia biết hoặc phải biết về việc hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được.
3. Quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cũng được áp dụng đối với trường hợp hợp đồng có một hoặc nhiều phần đối tượng không thể thực hiện được nhưng phần còn lại của hợp đồng vẫn có hiệu lực.

Thứ nhất, về cơ sở pháp lý. Hợp đồng dân sự sẽ bị vô hiệu trong trường hợp: Ngay từ thời điểm ký kết hợp đồng, vì lý do khách quan hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được. Có thể do điều kiện bất khả kháng đối tượng không còn, hoặc vì điều kiện khách quan mà đối tượng hợp đồng là tài sản hình thành trong tương lai không thể hình thành, những trường hợp khác dẫn đến việc đối tượng không thể thực hiện được trên cơ sở vì lý do khách quan. Lưu ý: việc xét đối tượng của hợp đồng không thể thực hiện được phải trên cơ sở nguyên nhân khách quan. Hợp đồng dân sự được giao kết nhằm hướng đến một đối tượng nhất định, khi đối tượng này không còn, nghĩa là mục đích thực hiện hợp đồng không còn. Và đương nhiên, hợp đồng dân sự này sẽ bị vô hiệu.

Thứ hai, về hậu quả pháp lý. Một hợp đồng vô hiệu sẽ không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên kể từ thời điểm xác lập. Trong trường hợp này, các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, có thể hoàn trả bằng hiện vật hoặc bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dich, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường. Hợp đồng cũng có thể chỉ vô hiệu một phần nếu những phần khác của hợp đồng đồng không bị vô hiệu.

Thứ ba, về bồi thường thiệt hại. Trường hợp khi giao kết hợp đồng, một bên biết hoặc phải biết về việc hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được, nhưng không thông báo cho bên kia biết, mà bên kia vẫn giao kết hợp đồng bình thường thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia. Trừ trường hợp bên kia biết hoặc phải biết về việc hợp đồng có đối tượng không thực hiện được mà vẫn thực hiện giao kết hợp đồng, thì bên còn lại không phải bồi thường thiệt hại. Vấn đề này xét trên cả trường hợp hợp đồng dân sự bị vô hiệu toàn phần và hợp đồng dân sự bị vô hiệu một phần mà phần còn lại của hợp đồng vẫn có giá trị pháp lý.

Trên đây là những vấn đề pháp lý về trường hợp hợp đồng dân sự vô hiệu do không có đối tượng không thể thực hiện được.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan