Thứ Bảy (20/07/2024)

Mẫu văn bản thỏa thuận phân chia tài sản, nợ của vợ chồng

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Biểu mẫu phân chia tài sản của vợ chồng theo hướng dẫn tại thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP của Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ tư pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
VĂN BẢN THỎA THUẬN
V/v Phân chia tài sản chung, nợ chung của vợ chồng

Hôm nay, ngày ..…tháng…..năm ……, Chúng tôi gồm:
Ông (Bà)     :…………………………………………
Sinh ngày    : …../…../…………..
CMND số    : …………………, cấp ngày:……/……../…………., Nơi cấp:………….
Hộ khẩu thường trú:……………………………..
Chỗ ở hiện tại       : ………………………………
Ông (Bà)     :……………………………………….
Sinh ngày    : …../…../…………..
CMND số    : …………………, cấp ngày:……/……../…….. Nơi cấp:………………………….
Hộ khẩu thường trú:……………………………….
Chỗ ở hiện tại       : ……………………………….

Xét rằng:
Chúng tôi kết hôn với nhau năm ……, trong quá trình chung sống chúng tôi có nhiều mâu thuẫn, không hợp nhau; cả hai đều thấy rằng không thể tiếp tục duy trì cuộc sống chung được nữa.
Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cả hai bên, chúng tôi thấy cần thiết phải ghi nhận thỏa thuận phân chia tài sản và các khoản nợ một cách rõ ràng, minh bạch.

Vì vậy, nay:
Chúng tôi cùng nhau thống nhất lập “Văn bản thỏa thuận Về việc Phân chia tài sản chung, nợ chung của vợ chồng ” như sau:

 Điều 1. Về tài sản chung
1. Trong thời gian chung sống, chúng tôi đã tạo lập được khối tài sản chung bao gồm:
– Căn nhà cấp 4, diện tích 36 m2, tại địa chỉ: Số A ngõ B phố  Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội. Nguồn gốc nhà đất trên: Vợ chồng mua năm 2011. Giá trị nhà đất tại thời điểm ký kết văn bản này chúng tôi định giá là ………đ (Bằng chữ: …….)
– Số lượng ………………….cổ phần mang tên ông (bà) trong Công ty ………..Giá trị số cổ phần tại thời điểm ký kết văn bản này chúng tôi định giá là…………đ (Bằng chữ   : ……)
2. Bằng Văn bản này, chúng tôi thống nhất phân chia tài sản chung như sau:
– Ông (Bà)….  được quyền sở hữu toàn bộ nhà đất nêu tại Khoản 1 Điều này.
– Ông (Bà)… được toàn quyền sở hữu toàn bộ số cổ phần trong Công ty A

Điều 2. Về nợ chung
1. Đến thời điểm ký kết Văn bản này chúng tôi có các khoản nợ chung sau:
– Khoản nợ 200.000.000 đ (Hai trăm triệu đồng) vay gia đình ông (bà)  năm 2010 cho ông (bà)….mở Công ty.
– Khoản nợ 40.000.000 đ (Bốn mươi triệu đồng) vay gia đình ông (bà) …..khi mua nhà.
2. Bằng văn bản này, chúng tôi thống nhất: Ông (Bà)  sẽ chịu trách nhiệm trả toàn bộ số nợ nêu tại Khoản 1 Điều này.

Điều 3. Cam kết của ông (Bà)….
Ông (bà)…. cam kết tuân thủ và thực hiện đầy đủ những nội dung sau:
– Không xâm phạm, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đến khối tài sản riêng của bà (ông)…..
– Sau thời điểm ký kết Văn bản thỏa thuận này, mọi nghĩa vụ tài sản do ông (bà)….. xác lập, ông (bà)…. phải chịu toàn bộ trách nhiệm cá nhân bằng tài sản riêng đã phân chia của mình, bà (ông)…. không phải chịu bất cứ nghĩa vụ nào do ông (bà).. …xác lập. Đồng thời ông (bà)…..phải có trách nhiệm thông báo cho bên xác lập nghĩa vụ với mình biết về nội dung này.
Có trách nhiệm viết giấy chuyển nhượng nhà đất cho ông (bà)….. ngay sau khi ký kết văn bản này
– Thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung của Văn bản thỏa thuận này.

Điều 4. Cam kết của bà (ông)….
Bà (ông)….. cam kết tuân thủ và thực hiện đầy đủ những nội dung sau:
– Không xâm phạm, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đến khối tài sản riêng của ông (bà)…..
– Sau thời điểm ký kết Văn bản thỏa thuận này, mọi nghĩa vụ tài sản do bà (ông)…. xác lập, Bà (ông)…. phải chịu toàn bộ trách nhiệm cá nhân bằng tài sản riêng đã phân chia của mình, ông (bà)….. không phải chịu bất cứ nghĩa vụ nào do bà (ông)…. xác lập.
– Thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung của Văn bản thỏa thuận này.

Điều 5. Hiệu lực của Văn bản thỏa thuận
Văn bản thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký kết. Văn bản thỏa thuận này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị như nhau. Các bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng.

Người chồngNgười vợ

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan