Thứ Hai (04/07/2022)

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử có lợi ích gì so với các loại hóa đơn truyền thông. Tư vấn về thủ tục đặt in và phát hành hóa đơn điện tử qua tổng đài điện thoại 19006165

Hiện nay có nhiều thông tin về hóa đơn điện tử, việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử chưa có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên có rất nhiều cá nhân, đơn vị thắc mắc về việc sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi xin giải thích về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho khách hàng được biết. Các văn bản pháp lý về hóa đơn điện tử được quy định tại: Thông tư 32/2011/TT-BTC; thông tư 39/2014/TT-BTC; thông tư 37/2017/TT-BTC

Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là một trong các loại hóa đơn dùng cho doanh nghiệp, có giá trị pháp lý tương tự hóa đơn giấy. Hóa đơn điện tử là một trong các loại hóa đơn song hành cùng hóa đơn tự in và hóa đơn đặt in

Các bước phát hành hóa đơn điện tử

Bước 1: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 1 phụ lục thông tư 32/2011/TT-BTC)
Bước 2: Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử (Mẫu số 2 phụ lục thông tư 32/2011/TT-BTC)
Bước 3: Hóa đơn mẫu (do đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cung cấp)

Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày gửi hóa đơn (Thông tư 37/2017/TT-BTC) nếu cơ quan thuế không có ý kiến về việc phát hành hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn điện tử một cách bình thường

Một số lưu ý về hóa đơn điện tử

  • Doanh nghiệp tạo lập giấy tờ theo quy định trên gửi một lần tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp
  • Khi sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần liên hệ với các đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử để được triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử

PHỤ LỤC

1. Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC ngày14 /2/2011 của Bộ Tài chính)

Đơn vị chủ quản:………………
Tên tổ chức…………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

………, ngày……… tháng……… năm……

 QUYẾT ĐỊNH CỦA ………(CÔNG TY, ĐƠN VỊ)

Về việc áp dụng hóa đơn điện tử

GIÁM ĐỐC …

Căn cứ Thông tư số /2011/TT-BTC ngày /2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số …

Xét đề nghị của …

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong đơn vị từ ngày ……../……/20…..trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:
– Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử.
– Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;
Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn (liệt kê chi tiết)
Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.
Điều 4. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…/20….Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục, Chi cục…);
– Như Điều 4 (để thực hiện);
– Lãnh đạo đơn vị;
– Lưu.
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

2. Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC ngày 14 /2/2011 của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

1. Tên tổ chức khởi tạo hoá đơn (Công ty A):……………………………………………..
2. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………….
3. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………….
4. Điện thoại:……………………………………………………………………………………………..
5. Các loại hoá đơn phát hành:

STTTên loại hoá đơnMẫu sốKý hiệuSố lượngTừ sốĐến sốNgày bắt đầu sử dụng
 Hóa đơn GTGT AA/11T    
        

6. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:…………………………………………………
7. Ghi rõ “Đăng ký sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị” trong trường hợp tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị.

  ………, ngày………tháng………năm………
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay