Thứ Bảy (18/05/2024)

Thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp bị mất, hỏng

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Bằng tốt nghiệp bị mất, hỏng có thể xin cấp lại không? Thủ tục xin cấp lại bằng tốt nghiệp như thế nào? Tư vấn cấp lại văn bằng, chứng chỉ sẽ được AZLAW hướng dẫn trong bài viết sau đây:

Bằng tốt nghiệp là gì?

Khi tham gia các cấp học (cấp 1, cấp 2, cấp 3, trung học phổ thông…) mà đủ điều kiện qua sẽ được cấp bằng tốt nghiệp chứng nhận việc tốt nghiệp này. Bằng tốt nghiệp có giá trị như một chứng nhận đã hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu với khóa học đó (xem hình tham khảo)

Mẫu bằng tốt nghiệp cấp ba
Mẫu bằng tốt nghiệp cấp ba

Cấp lại bằng tốt nghiệp

Việc cấp lại bằng tốt nghiệp được quy định tại thông tư 21/2019/TT-BGDĐT. Do vậy, việc mất bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (cấp 3) sẽ theo hướng dẫn tại khoản 2 điểm 2 thông tư 21/2019/TT-BGDĐT cụ thể như sau:

Điều 2. Nguyên tắc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ
2. Văn bằng, chứng chỉ được cấp một lần, trừ trường hợp quy định tại Điều 18 của Quy chế này.
Điều 18. Cấp lại văn bằng, chứng chỉ
1. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ thì cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm cấp lại bản chính văn bằng, chứng chỉ.
2. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ quy định tại Điều 15 của Quy chế này có thẩm quyền cấp lại văn bằng, chứng chỉ.
3. Thủ tục cấp lại văn bằng, chứng chỉ như sau:
a) Người có yêu cầu cấp lại văn bằng, chứng chỉ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho cơ quan có thẩm quyền cấp lại văn bằng, chứng chỉ một bộ hồ sơ gồm: đơn đề nghị cấp lại văn bằng, chứng chỉ; văn bằng, chứng chỉ đề nghị cấp lại; giấy tờ chứng minh cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ viết sai văn bằng, chứng chỉ;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp lại văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc cấp lại văn bằng, chứng chỉ; nếu không cấp lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
c) Trường hợp mẫu văn bằng, chứng chỉ tại thời điểm cấp văn bằng, chứng chỉ đã thay đổi, cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ sử dụng mẫu văn bằng, chứng chỉ hiện hành để cấp cho người được cấp lại văn bằng, chứng chỉ.

Theo quy định này văn bằng, chứng chỉ chỉ được cấp một lần. Do đó nếu vì bất cứ lý do nào mà văn bằng, chứng chỉ bị hỏng thì sẽ không thể làm thủ tục cấp lại văn bằng, chứng chỉ. Khi đó có thể thực hiện xin cấp bản sao của văn bằng chứng chỉ theo quy định tại điều 28 thông tư 21/2019/TT-BGDĐT

Điều 28. Giá trị pháp lý của bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, không hợp pháp, cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao văn bằng, chứng chỉ yêu cầu người có bản sao văn bằng, chứng chỉ xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành xác minh.

Các trường hợp cấp lại bằng tốt nghiệp bị mất

Như vậy, theo quy định trên việc cấp lại văn bằng chứng chỉ không chỉ áp dụng với bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (cấp 3) mà còn áp dụng với nhiều loại bằng cấp khác ví dụ:
– Cấp lại bằng tốt nghiệp cấp một
– Cấp lại bằng tốt nghiệp cấp hai
– Cấp lại bằng tốt nghiệp đại học do bị mất
– Cấp lại bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (cấp 2) do bị mất
– Cấp lại bằng tốt nghiệp thạc sĩ do bị mất

Cơ quan có thẩm quyền cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại điều 32 thông tư này chính là cơ sở giáo dục cấp bằng. Do vậy, hiểu đơn giản là bằng cấp được cấp ở đâu thì xin lại ở đó

Thủ tục cấp lại văn bằng, chứng chỉ bị mất

Theo quy định tại điều 31 của thông tư 21/2019/TT-BGDĐT thủ tục yêu cầu cấp lại bằng tốt nghiệp bị mất như sau:

Điều 31. Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
1. Hồ sơ đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gồm:
a) Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, trong đó cung cấp các thông tin về văn bằng, chứng chỉ đã được cấp;
b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra;
c) Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là người quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 30 của Quy chế này thì phải xuất trình giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;
d) Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi bản sao có chứng thực giấy tờ quy định tại điểm a, b, c khoản này kèm theo 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.
2. Trình tự cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được quy định như sau:
a) Người đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này cho cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc;
b) Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều, cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc phải cấp bản sao cho người có yêu cầu. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được xác định từ thời điểm cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến;
c) Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu cấp bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao không thể đáp ứng được thời hạn quy định tại điểm b khoản này thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.
3. Cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ căn cứ sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao hoặc không cấp bản sao cho người yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu và nêu rõ lý do theo thời hạn quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Hồ sơ xin cấp lại văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp rất đơn giản. Chỉ cần chuẩn bị bản gốc hoặc bản sao y chứng thực giấy tờ cá nhân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân) để đối chiếu kiểm tra và nộp phí theo quy định là có thể được cấp lại các loại văn bằng chứng chỉ bị mất.

Các câu hỏi về bằng tốt nghiệp do bị mất

1. Mất bằng tốt nghiệp có được làm lại không? Không! Do bằng tốt nghiệp chỉ cấp 1 lần duy nhất. Nếu bị mất chỉ có thể xin cấp từ sổ gốc. Bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc có giá trị như bản sao từ bản chính.

2. Thủ tục xin cấp lại bằng tốt nghiệp? Cách làm lại bằng tốt nghiệp như thế nào? Người xin cấp lại bằng chỉ cần xuất trình bản chính chứng minh nhân dân, hộ chiếu và nộp phí theo quy định. Tuỳ cơ sở giáo dục có thể yêu cầu thêm đơn xin sao văn bằng, chứng chỉ.

3. Xin cấp lại bằng tốt nghiệp bị mất ở đâu? Việc cấp bản sao từ sổ gốc được thực hiện tại cơ sở giáo dục nơi lưu giữ sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp. Ví dụ mất bằng tốt nghiệp cấp 3 (trung học phổ thông) thì cơ sở lưu giữ sổ gốc thường là trường cấp 3 hoặc sở giáo dục địa phương

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan