Thứ Hai (22/07/2024)

Chuyển địa điểm thực hiện dự án khác tỉnh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Trong một số trường hợp khi các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tiến hành thực hiện dự án đầu tư muốn chuyển địa điểm sang tỉnh, thành phố khác thì phải làm như thế nào? Thủ tục chuyển tỉnh cho dự án ra sao?

Trong một số trường hợp khi các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tiến hành thực hiện dự án đầu tư muốn chuyển địa điểm sang tỉnh, thành phố khác thì phải làm như thế nào? Thủ tục chuyển tỉnh cho dự án ra sao? Theo quy định về điều chỉnh thực hiện dự án đầu tư áp dụng với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư tại điều 33 nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định:

Điều 33. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
1. Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
2. Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có), nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư, gồm:
a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
c) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư);
d) Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có).
3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
4. Việc điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện theo thủ tục quy định tại các Điều 37, 38 và 39 Nghị định này.

Tại khoản 2 điều 3 Luật đầu tư 2020 quy định: Cơ quan đăng ký đầu tư là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.” do vậy đối với các trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án sẽ gửi tới Sở KHĐT cấp tỉnh hoặc ban quản lý KCN (nếu dự án nằm trong KCN). Hiện nay các văn bản hướng dẫn về đầu tư chưa quy định rõ việc chuyển như thế nào. Khác với quy định chuyển địa chỉ của doanh nghiệp, đối với dự án đầu tư khi chuyển địa điểm thực hiện dự án khác tỉnh, thành phố sẽ thực hiện việc chấm dứt thực hiện dự án đầu tư tại địa phương cũ, và xin cấp mới dự án đầu tư tại địa phương mới.

Xem thêm: Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Lưu ý: Tại văn bản số 3522/BKHĐT-ĐTNN ngày 28/05/2019 Bộ KHĐT có hướng dẫn về việc chuyển dự án đầu tư khác tỉnh có hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tại Phòng đầu tư nơi doanh nghiệp dự định chuyển đến. Tuy nhiên đối chiếu với các văn bản pháp luật hiện hành việc quy định cũng chưa được rõ ràng nên thủ tục chuyển có thể sẽ tuỳ thuộc vào cơ quan thực hiện.

Xem thêm trả lời của Bộ kế hoạch đầu tư về chuyển địa điểm thực hiện dự án khác tỉnh cụ thể:ơn


Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:
1. Về thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, đề nghị tham khảo công văn số 3522/BKHĐT-ĐTNN ngày 28/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. Việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được thực hiện trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư.
3. Khoản 3 Điều 40 Luật đầu tư quy định: “Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do”.
Đề nghị Chi nhánh Văn phòng luật sư An Phước trao đổi với Cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến chuyển địa điểm thực hiện dự án đầu tư để được xem xét.
Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Chi nhánh để biết, thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Hướng dẫn tại văn bản số 8961/BKHĐT-ĐTNN ngày 26/10/2016 hướng dẫn như sau:

Đề nghị Quý Sở yêu cầu doanh nghiệp xác định rõ:
Trường hợp 1: Doanh nghiệp chỉ giữ lại doanh nghiệp đặt trụ sở ở Hà Nội, toàn bộ các hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7615778435 được chuyển vào Đà Nẵng. Trong trường hợp này là việc Doanh nghiệp không thực hiện các hoạt động, mục tiêu quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nên sẽ làm thủ tục chấm dứt dự án tại Hà Nội với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho Doanh nghiệp.
Trường hợp 2: Doanh nghiệp chỉ chuyển hoạt động sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại. Các mục tiêu hoạt động khác vẫn giữ nguyên và vẫn tiến hành đầu tư kinh doanh như quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan