Liên hệ tư vấn 1900.6165

Công ty mua lại cổ phần của cổ đông

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 có hai trường hợp công ty cổ phần có thể mua lại cổ phần từ cổ đông của mình, cụ thể:

  • Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ động (Điều 129 Luật doanh nghiệp 2014)
  • Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty (Điều 130 Luật doanh nghiệp 2014)

Đối với các trường hợp mua lại cổ phần này sẽ làm thay đổi số cổ phần và tỷ lệ nắm giữ cổ phần của cổ đông trong công ty, như vậy sẽ làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của cổ đông. Sau đây AZLAW sẽ giải thích cụ thể từng trường hợp.

Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

Được quy định tại điều 129 Luật doanh nghiệp 2014:”Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình“. Việc yêu cầu này phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này. Nội dung văn bản yêu cầu phải có tối thiểu các thông tin sau: tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại

Giá mua lại cổ phần được tính theo giá thị trường hoặc theo quy định của điều lệ công ty. Nếu các bên không thỏa thuận được công ty sẽ giới thiệu ít nhất 3 tổ chức định giá để cổ đông lựa chọn và đó sẽ là kết quả cuối cùng. Công ty thực hiện việc mua lại cổ phần của cổ đông trong vòng 90 ngày kể từ ngày có yêu cầu

Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty:

Được quy định tại điều 130 Luật doanh nghiệp 2014: “Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán“. Tuy nhiên việc mua lại cũng phải đáp ứng trong một số trường hợp nhất định

  • Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định;
  • Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường mua lại cổ phần của từng cổ đông theo tỷ lệ trong công ty. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;
  • Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho công ty.

Lưu ý: Công ty chỉ được thanh toán việc mua lại cổ phần nếu sau khi thanh toán xong công ty vẫn có đủ khả năng để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

Sau khi hoàn thành việc mua lại cổ phần nói trên, công ty phải hủy cổ phiếu xác nhận sở hữu cổ phần ngay lập tức và làm thủ tục giảm vốn trong thời gian 10 ngày kể từ ngày hoàn tất việc thanh toán. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165