Thứ Tư (17/04/2024)

Cục cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thông tin về cục cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế. Thời gian, địa chỉ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế được thành lập căn cứ theo nghị định 95/2022/NĐ-CP theo đó thay thế Vụ trang thiết bị và công trình y tế thành Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế. Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thị pháp luật về xây dựng công trình y tế và thiết bị y tế thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật.

Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế có tên giao dịch bằng tiếng Anh: Infrastructure and Medical Device Administration (IMDA)

Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.62732279
Fax: 024.62732279
Thư điện tử: ttb@moh.gov.vn

Các phòng ban thuộc cục cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế
– Văn phòng Cục;
– Phòng Quản lý Công trình y tế;
– Phòng Quản lý đăng ký và kinh doanh thiết bị y tế;
– Phòng Quản lý chất lượng và sử dụng thiết bị y tế;
– Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục: Trung tâm Hỗ trợ, phát triển công trình và thiết bị y tế.

Thông tin ban lãnh đạo
Cục trưởng: Nguyễn Minh Lợi
Điện thoại cơ quan: 024.6273 2272
Số phòng làm việc: tầng 6 nhà A, Bộ Y tế
Phó Cục trưởng: Nguyễn Tử Hiếu
Điện thoại cơ quan: 024.6273 2272
Số phòng làm việc: tầng 6 nhà A, Bộ Y tế
Phó Cục trưởng: Nguyễn Anh Tú
Điện thoại cơ quan: 0246.2732276
Số phòng làm việc: tầng 6 nhà A, Bộ Y tế
Phó Cục trưởng: Lê Văn Dụng
Điện thoại cơ quan: 024.6273 2272
Số phòng làm việc: tầng 6 nhà A, Bộ Y tế

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế

Căn cứ theo Điều 2 Quyết định 2316/QĐ-BYT ngày 26/05/2023 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Cục cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế như sau:
– Công tác xây dựng chính sách, pháp luật về xây dựng công trình y tế và thiết bị y tế
+ Chủ trì hoặc tham gia xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, chiến lược, chính sách, kế hoạch về xây dựng công trình y tế và thiết bị y tế;
+ Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về quản lý xây dựng công trình y tế, quản lý và sử dụng thiết bị y tế.
– Công tác quản lý xây dựng công trình y tế
+ Chủ trì hoặc tham gia với các cơ quan liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các tiêu chuẩn thiết kế các công trình y tế; tiêu chuẩn thiết kế các khoa, phòng chuyên ngành trong công trình y tế;
+ Chủ trì xây dựng quy định hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế;
+ Chủ trì hoặc tham gia góp ý quy hoạch xây dựng của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ;
+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định chuyên môn kỹ thuật về xây dựng công trình y tế; hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế, quản lý chất lượng công trình y tế của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; tham gia công tác giám sát, đánh giá chất lượng, kiểm tra việc nghiệm thu các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế;
+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cho ý kiến về dây chuyền công năng, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế theo đề nghị của các cơ quan, bộ, ngành, địa phương;
+ Tham gia xây dựng các văn bản quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình y tế trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.
– Công tác quản lý thiết bị y tế
+ Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thiết bị y tế không phải công bố đủ điều kiện mua bán; danh mục thiết bị y tế phải được kiểm định và ban hành quy trình kiểm định đối với từng loại thiết bị y tế trong danh mục;
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng là thiết bị y tế phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế theo quy định của pháp luật;
+ Chủ trì tổ chức thực hiện các thủ tục trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quyết định: cấp mới, đình chỉ, thu hồi số lưu hành thiết bị y tế; thu hồi thiết bị y tế; cấp mới, thu hồi giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thiết bị y tế; ban hành văn bản thu hồi và công khai văn bản thu hồi kết quả phân loại thiết bị y tế; cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế;
+ Chủ trì quản lý, hướng dẫn, kiểm tra giám sát theo thẩm quyền việc thực hiện: công khai thông tin quảng cáo thiết bị y tế; công khai thông tin và hồ sơ công bố đối với nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế và chất ngoại kiểm có chứa chất ma túy và tiền chất;
+ Chủ trì tổ chức thực hiện công tác công khai thông tin và hồ sơ công bố đủ điều kiện thực hiện dịch vụ tư vấn kỹ thuật thiết bị y tế; cấp mới, cấp lại, cấp bổ sung, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định thiết bị y tế trong phạm vi được phân công quản lý theo quy định của pháp luật;
+ Chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế về: giá thiết bị y tế theo quy định của pháp luật; danh sách các thiết bị y tế đã được cấp, thu hồi số lưu hành;
+ Chủ trì hoặc tham gia chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong sử dụng thiết bị y tế; tổ chức kiểm tra và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về thiết bị y tế theo quy định của pháp luật;
+ Tham gia, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, góp ý các dự án đầu tư mua sắm thiết bị y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế; tham gia hướng dẫn, góp ý về tiêu chuẩn, kỹ thuật thiết bị y tế đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế theo đề nghị của các bộ, ngành, địa phương.
– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xây dựng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực về quản lý xây dựng công trình y tế và thiết bị y tế; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý xây dựng công trình y tế và thiết bị y tế.
– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, hội nhập khu vực ASEAN và quốc tế về quản lý thiết bị y tế thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật.
– Tổ chức thực hiện công tác pháp chế, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng công trình y tế và thiết bị y tế, xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.
– Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, tài sản và kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan