Thứ Hai (22/07/2024)

Hủy bỏ hợp đồng tặng cho phần vốn góp

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty một thành viên do hủy bỏ hợp đồng tặng cho phần vốn góp.

Một số trường hợp công ty TNHH một thành viên khi tặng cho phần vốn góp là thay đổi chủ sở hữu công ty, tuy nhiên sau đó hai bên làm thủ tục hủy hợp đồng tặng cho khi đó thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty do hủy hợp đồng tặng cho diễn ra như thế nào?

Xem thêm: Thay đổi chủ sở hữu công ty

Theo quy định tại điều 53 nghị định 01/2021/NĐ-CP việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên bao gồm các trường hợp sau đây:

Điều 53. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
1. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:
a) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
b) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.
Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
d) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp;
đ) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.
2. Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, hồ sơ đăng ký thay đổi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó, hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty.
3. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì người thừa kế nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:
a) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
b) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
c) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người thừa kế là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người thừa kế là tổ chức.
Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
d) Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế.
4. Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng cho phần vốn góp.
5. Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó, hợp đồng chuyển nhượng vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp được thay bằng nghị quyết, quyết định chia công ty, nghị quyết, quyết định tách công ty, các giấy tờ quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định này, các giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 61 Nghị định này. Nghị quyết, quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty phải thể hiện nội dung chuyển giao toàn bộ phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty mới.
6. Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Theo các quy định trên thì không có trường hợp nào thay đổi chủ sở hữu công ty do hủy hợp đồng tặng cho phần vốn góp, tuy nhiên giải quyết vướng mắc này cục quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ kế hoạch đầu tư đã có văn bản số 242/ĐKKD-NV ngày 27/08/2018 gửi Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội trong đó nội dung như sau:

Theo ý kiến của bộ tư pháp thì về nguyên tắc, nếu hủy bỏ hợp đồng tặng cho phần vốn góp của công ty TNHH một thành viên theo đúng quy định của pháp luật thì bên được tặng cho có trách nhiệm hoàn trả phần vốn góp cho bên tặng cho. Trên cơ sở ý kiến của bộ tư pháp, cục quản lý đăng ký kinh doanh hướng dẫn về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do hủy bỏ hợp đồng tặng cho phần vốn góp như sau:
Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên hủy bỏ hợp đồng tặng cho phần vốn góp trong công ty thì hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 46 nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, trong đó, giấy tờ chứng minh việc hủy bỏ hợp đồng tặng cho có giá trị là giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn quy định tại điểm d khoản 1 điều này.
Theo quy định tại điều 4 nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm: Chuyển nhượng hay tặng cho phần vốn góp

Do vậy, hiện nay việc hủy bỏ hợp đồng tặng cho vẫn có thể được áp dụng trong các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh. Trên thực tế nhiều trường hợp do không hiểu rõ các quy định khi chuyển nhượng làm hợp đồng tặng cho nên công văn số 242/ĐKKD-NV ngày 27/08/2018 là một giải pháp thực tế trong các trường hợp này.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan