Thứ Tư (17/04/2024)

Kê khai hóa đơn bỏ sót, thay thế, điều chỉnh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Kê khai thuế đối với các trường hợp bổ sót hóa đơn, hóa đơn thay thế, điều chỉnh như thế nào? Hướng dẫn kê khai hóa đơn bị quên.

Đối với hóa đơn bỏ sót chưa kê khai: Theo quy định tại khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.
Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Tại công văn 4943/TCT-KK ngàỵ 23/11/2015 của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế có quy định:

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:
Đối với người bán: hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, Điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.
Ví dụ 4: Tháng 04/2015 người nộp thuế phát hiện hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh tháng 01/2015 chưa kê khai thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai bổ sung, Điều chỉnh hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 01/2015 theo quy định.
– Đối với người mua: thời Điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Ví dụ 5: Tháng 05/2015 người nộp thuế phát hiện hóa đơn mua vào phát sinh tháng 12/2014 chưa kê khai thì NNT kê khai vào “Mục I – Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế tháng 04/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 05/2015 nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Đối với hoá đơn GTGT đầu ra: hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh chưa kê khai hay bỏ sót kỳ nào thì thực hiện khai bồ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định. Trường hợp Quý 1/2022 Công ty phát hiện hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh Quý 4/2021 chưa kê khai thì Công ty thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế Quý 4/2021 theo quy định.

Đối với hoá đơn GTGT đầu vào: thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khầu trừ bổ sung tai kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quỵền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Trường hợp Quý 1/2022 Công ty phát hiện hóa đơn GTGT đâu vào phát sinh Quý 4/2021 chưa kê khai (bỏ sót) thì Công ty thực hiện kê khai, khấu trừ vào “Mục I – Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT kỳ tính thuế Quý 4/2021 nếu DN chưa nộp tờ khai lần đầu quý 4/2021, Nếu đã nộp Quý 4/2021 thì phải khâu trừ bổ sung tại quý 1/2022

Hóa đơn có sai sót: Theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghi định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Hủy hóa đơn sai sót: Căn cứ tại khoản 1; 2 Điều 9 Nghi đinh 123/2020/NĐ-CP quy định: Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 9 Nphị định 123/2020/NĐ-CP sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ. Người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo Mẩu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghi đinh 123/2020/NĐ-CP; Nếu lập hóa đơn mới không cần phải chờ thông báo chấp nhận của cơ quan thuế.
Chú ý: Hóa đơn điện tử đã hủy nhưng vẫn phải lưu trữ theo thời gian quy định của pháp luật.

Kê khai hóa đơn: Cả người mua lẫn người bán không kê khai vì đã chấm dứt việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Nếu người bán xuất hóa đơn mới cung cấp hàng hóa, dịch vụ thì người bán kê khai tại thời điểm xuất hóa đơn, người mua kê khai tại thời điểm nhận được hóa đơn xuất gởi. Theo quy định tại khoản 9 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, trường hợp ngày lập và phát hành khác nhau thì người bán kê khai tại thời điểm lập, người mua kê khai thuế theo thời điểm nhận được hóa đơn điện tử có đầy đủ nội dung bắt buộc theo quy định.

Thay thế hoặc điều chỉnh hóa đơn sai sót: Quy định tại Điều 19 Nghi đinh 123/2020/NĐ-CP Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điêu chỉnh hoặc thay thê theo quy định tại điềm b khoản 2 Điều 19 Nghi đinh 123/2020/NĐ-CP, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót.

Người bán lập hóa đơn thay thế hoặc điều chỉnh cho hóa đơn ban đầu, sau đó phát hiện sai sót thì người bán lập tiếp hóa đơn thay thế nếu trước đó đã lập hóa đơn thay thế, lập tiếp hóa đơn điều chỉnh nếu trước đó đã lập hóa đơn điều chỉnh, và không làm Mẩu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA.

Trường hợp theo quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót: Người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế.

Nếu giá trị trên hóa đơn có sai sót, cần tiến hành điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) theo đúng với thực tế điều chỉnh.

Kê khai khi xuất hóa đơn thay thế
– Nếu trong cùng kỳ khai thuế thì chỉ kê khai hóa đơn thay thế sau.
– Nếu khác kỳ khai thuế thì phải kê khai hóa đơn thay thế vào kỳ xuất hóa đơn bị sai

Kê khai khi xuất hóa đơn điều chỉnh:
– Nếu trong cùng kỳ kê khai thuế kê khai hết hóa đơn điều chỉnh.
– Nếu xuất khác kỳ khai thuế thì phải kê khai hóa đơn điều chỉnh vào kỳ xuất hóa đơn bị sai.

(Nguyên tắc điều chỉnh là chỉ chọn hoá đơn gốc để điều chỉnh cho lần đầu, các lần sau chỉ chọn hoá đơn bị điều chỉnh để làm nghiệp vụ điều chỉnh . Không thực hiện Điều chỉnh cho hoá đơn Điều chỉnh.)

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan