Thứ Tư (27/09/2023)

Giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Ủy quyền đại diện sở hữu công nghiệp gồm những nội dung gì? Các nội dung cơ bản của giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu?

Đại diện sở hữu công nghiệp là một trong những hoạt động có điều kiện. Theo đó, bên đại diện theo ủy quyền phải là tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện các hoạt động đại diện phải có ủy quyền.

Ủy quyền đại diện sở hữu công nghiệp

Theo quy định tại điều 107 luật SHTT 2022 ủy quyền đại diện sở hữu công nghiệp bao gồm các nội dung sau:

Điều 107. Ủy quyền đại diện trong các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp
1. Việc ủy quyền tiến hành các thủ tục liên quan đến việc xác lập, duy trì, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ phải được lập thành giấy ủy quyền.
2. Giấy ủy quyền phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ đầy đủ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền;
b) Phạm vi ủy quyền;
c) Thời hạn ủy quyền;
d) Ngày lập giấy ủy quyền;
đ) Chữ ký, con dấu (nếu có) của bên ủy quyền.
3. Giấy ủy quyền không có thời hạn ủy quyền được coi là có hiệu lực vô thời hạn và chỉ chấm dứt hiệu lực khi bên ủy quyền tuyên bố chấm dứt ủy quyền.

Cụ thể tại thông tư 01/2007/TT-BKHCN hợp nhất quy định như sau:

4. Ủy quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp
4.1 Việc ủy quyền đại diện và thực hiện ủy quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là “ủy quyền”) phải phù hợp với quy định pháp luật về ủy quyền của Bộ luật Dân sự và các quy định tại Thông tư này.
Chủ đơn có thể thay đổi người đại diện (thay thế ủy quyền). Việc thay thế ủy quyền làm chấm dứt quan hệ ủy quyền giữa chủ đơn với người đang được ủy quyền và chủ đơn phải có tuyên bố bằng văn bản về việc này.
Người được ủy quyền có thể ủy quyền lại cho người thứ ba, với điều kiện được sự đồng ý bằng văn bản của chủ đơn. Việc ủy quyền lại làm phát sinh quan hệ ủy quyền thứ cấp giữa bên được ủy quyền với bên được ủy quyền lại, song song tồn tại với quan hệ ủy quyền giữa chủ đơn với bên được ủy quyền.
Việc ủy quyền lại có thể được thực hiện nhiều lần, với điều kiện người được ủy quyền và người được ủy quyền lại phải là tổ chức, cá nhân được phép đại diện.
4.2 Việc ủy quyền phải được thể hiện thành văn bản (giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền, gọi chung là giấy ủy quyền) và phải có nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên/họ tên, địa chỉ đầy đủ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền;
b) Tên/họ tên, địa chỉ đầy đủ của bên được thay thế ủy quyền hoặc bên được ủy quyền lại(nếu có);
c) Phạm vi ủy quyền, khối lượng công việc được ủy quyền;
d) Thời hạn ủy quyền (giấy ủy quyền không có thời hạn chỉ chấm dứt hiệu lực khi bên ủy quyền tuyên bố chấm dứt ủy quyền);
đ) Ngày ký giấy ủy quyền;
e) Chữ ký, họ tên và chức vụ, con dấu (nếu có) của người đại diện hợp pháp của bên ủy quyền và của bên được thay thế ủy quyền hoặc bên được ủy quyền lại (trong trường hợp thay thế ủy quyền hoặc ủy quyền lại).
4.3 Thời điểm giấy ủy quyền có giá trị pháp lý trong giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ được xác định như sau:
a) Ngày Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận giấy ủy quyền hợp lệ;
b) Ngày Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận yêu cầu thay thế ủy quyền hoặc ủy quyền lại hợp lệ;
c) Ngày Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận yêu cầu sửa đổi thông tin liên quan đến việc thay đổi phạm vi ủy quyền, chấm dứt ủy quyền trước thời hạn, thay đổi địa chỉ của bên được ủy quyền;
d) Giấy ủy quyền có thể nộp muộn hơn ngày nộp đơn nhưng không quá 01 tháng kể từ ngày nộp đơn; riêng đối với đơn khiếu nại thời hạn nêu trên là 10 ngày làm việc.
Trước ngày đơn được chấp nhận hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ giao dịch với người tự xưng danh là đại diện cho chủ đơn (trong tờ khai) nhằm thực hiện thủ tục thẩm định hình thức để kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ, bao gồm cả kết luận về tính hợp pháp về tư cách đại diện.
4.4 Mọi giao dịch của bất kỳ bên được ủy quyền nào trong phạm vi ủy quyền tại bất kỳ thời điểm nào đều được coi là giao dịch nhân danh chủ đơn, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của chủ đơn. Trong trường hợp thay thế ủy quyền hoặc ủy quyền lại, bên được thay thế ủy quyền hoặc bên được ủy quyền lại kế tục việc đại diện với mọi vấn đề phát sinh do bên ủy quyền trước thực hiện trong giao dịch trước đó với Cục Sở hữu trí tuệ.
Tại bất kỳ thời điểm nào của quá trình xử lý đơn, Cục Sở hữu trí tuệ chỉ giao dịch với bên được thay thế ủy quyền cuối cùng hoặc bên được ủy quyền lại cuối cùng đối với mỗi công việc hoặc công đoạn cụ thể được ủy quyền đại diện, nếu người nộp đơn ủy quyền cho từ hai đại diện trở lên thực hiện các công việc hoặc công đoạn khác nhau.
4.5 Nếu giấy ủy quyền có phạm vi ủy quyền gồm nhiều thủ tục độc lập với nhau và bản gốc giấy ủy quyền đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì khi tiến hành các thủ tục tiếp theo, bên được ủy quyền phải nộp bản sao giấy ủy quyền và có chỉ dẫn chính xác đến số đơn có bản gốc giấy ủy quyền đó.

Mẫu ủy quyền song ngữ

POWER OF ATTORNEY
(GIẤY UỶ QUYỀN)

I (We): …
Address: …

Hereby empower AZLAW (Address: Group 14, Yen Nghia Ward, Ha Dong District, Hanoi, Vietnam) to proceed, on my (our) behalf, in Vietnam, with the application(s) to obtain patent for my (our) invention(s), utility solution(s), industrial cìesign(s), as well as the application(s) for registration of my (our) trademark(s), geographical indication(s), copyright(s), renewal, recordal of change, licensing, appeal and assigning IP rights, examination and assessment of intellectual property… in accordance with the prevailing laws and regulations.

Consequently, AZLAW is authorized to establish necessary papers, sign documents, submit or withdraw applications or any paper and document, certify on the translations, pay prescribed fees and expenses and, in broad terms, perform whatever act required for the proper application and registration as well as for the legal protection of the above mentioned intellectual property objects.

I (We) hereby solemnly & sincerely declare that all documents and information 1 (we) provided to AZLAW are truthful, and we will bear fully responsibility for the said documents and information.

Done in Hanoi, Vietnam on November …, 20…
Signature:
By:

Tôi (Chúng tôi): …
Địa chỉ:

Bằng văn bản này, ủy quyền cho CÔNG TY LUẬT TNHH AZLAW VIỆT NAM (Địa chỉ: Tổ dân phố số 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) được thay tôi (chúng tôi) xin đăng ký tại Việt Nam các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, chỉ dẫn địa lý, bản quyền tác giả, gia hạn, sửa đổi, đăng ký hợp đồng li-xăng, khiếu nại, chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, thẩm định về sở hữu trí tuệ … theo đúng luật pháp hiện hành.

Bởi vậy, CÔNG TY LUẬT TNHH AZLAW VIỆT NAM được phép lập các giây tờ, ký tên vào các tài liệu, nộp hoặc rút đơn hay bất kỳ giây tờ và tài liệu nào, xác nhận vào các bản dịch, nộp các khoản lệ phí, và nói chung làm tât cả những gì cần thiêt cho việc đăng ký cũng như các công việc khác có liên quan đên bảo hộ pháp lý cho các đối tượng của sở hữu trí tuệ nói trên.

Tôi (Chúng tôi) xin cam đoan mọi tài liệu cung như những thông tin cung cấp cho CÔNG TY LUẬT TNHH AZLAW VIỆT NAM là hoàn toàn đúng sự thực và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về các tài liệu cũng như thông tin đó.

Làm tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày …/…/20…
Chữ ký:
Bởi:

Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Trường hợp khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu hoặc đại diện trong hoạt động sở hữu công nghiệp có thể liên hệ AZLAW để được hỗ trợ

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan

Gọi 1900.6165