Thứ Ba (16/04/2024)

Cam đoan về tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu cam đoan về tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm sử dụng trong đăng ký bản quyền tác giả?

Trường hợp nào phải cam đoan về tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả: Trong quá trình tác giả đăng ký bản quyền tác giả tại cơ quan đăng ký (Cục Bản quyền) thì đây là một trong những tài liệu theo yêu cầu của Cục (không phải theo yêu cầu của luật).

Nội dung của cam đoan: Cam đoan người đăng ký là tác giả của sản phẩm. Giấy cam đoan cần ghi rõ tên tác phẩm và mã nguồn tạo ra sản phẩm đồng thời cam kết không vi phạm bản quyền thương mại của mã nguồn cung với thời gian sáng tác và công bố tác phẩm.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

CAM ĐOAN VỀ TÁC GIẢ VÀ CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM

Tôi là: …. Giới tính : Nam
Bút danh: Không
Sinh ngày: …/…/20…
Số CMND/CCCD: … cấp ngày: … tại: Công an Thành phố Hà Nội
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : …
Tôi cam đoan là tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm: <Tên tác phẩm>. Tác phẩm được tạo ra từ các mã nguồn gồm: Unity và C#. Tác giả cam kết không vi phạm bản quyền thương mại của mã nguồn. Tác phẩm này là do tôi tự sáng tạo ra, không sao chép của bất cứ phần mềm tương tự nào khác. Tác phẩm không có nội dung bạo lực, cờ bạc và quy đổi ra tiền mặt; không vi phạm pháp luật Việt Nam.
Việc sáng tác trên hoàn thành vào ngày: …/…/20…
Tác phẩm được công bố lần đầu vào ngày: …/…/20…

TÁC GIẢ
(ký)

1. Tại sao quy định không yêu cầu cam đoan mà cục bản quyền lại yêu cầu thêm cam đoan? Theo quy định các CQNN không được yêu cầu thêm tài liệu ngoài hồ sơ quy định. Do vậy, khách hàng có thể cung cấp theo yêu cầu của Cục Bản quyền hoặc thực hiện thủ tục khiếu nại (mất nhiều thời gian hơn)
2. Trường hợp cam đoan không chính xác thì rủi ro là gì? Cục BQ không tiến hành xác minh cam đoan, đây là tài liệu để giải quyết tranh chấp (nếu có)

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan