Thứ Bảy (20/07/2024)

Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Tuyên bố của tác giả vê chủ sở hữu quyền tác giả. Mẫu tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả. Nguồn gốc về tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả.

Việc đăng ký bản quyền tác giả cho sản phẩm chủ yếu dựa trên sự cam kết của tác giả. Thông thường việc đăng ký bản quyền cho tổ chức thường thông qua hợp đồng mua bán hoặc quyết định giao việc cho nhân viên (là tác giả) để tạo ra sản phẩm. Tuy nhiên, trong trường hợp cá nhân tạo ra sản phẩm và dùng sản phẩm để thực hiện kinh doanh cho công ty của chính mình tại cơ quan đăng ký (cục bản quyền tác giả) sẽ yêu cầu nộp thêm “tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả“.

Nội dung tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả: Tại nội dung của văn bản chủ yếu là cam kết của tác giả về việc tạo ra sản phẩm và đồng ý cho công ty là chủ sở hữu của sản phẩm đó. Đây được xem là căn cứ để đăng ký sản phẩm (cho dù không nằm trong quy định, chỉ phục vụ giảm rủi ro cho cơ quan đăng ký).

Xem thêm: Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2023

TUYÊN BỐ VỀ TÁC GIẢ VÀ CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ

Tôi là:            Quốc tịch: …
Bút danh: Không
Sinh ngày: …
Số Thẻ căn cước của công dân: ..
Ngày cấp: 24/02/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ: …

Tôi cam đoan tôi là tác giả của tác phẩm: <Tên tác phẩm>. Tác phẩm này do tôi tự sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam.

Đồng thời tôi là người đại diện theo pháp luật của CÔNG TY …, vì vậy bằng văn bản này tôi tuyên bố chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm <Tên tác phẩm> thuộc về:
CÔNG TY …
Mã số doanh nghiệp: …
Ngày cấp: 21/04/2020 Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Lạng Sơn
Địa chỉ: ….
Việc sáng tác trên hoàn thành vào ngày …./…/20…. Tác phẩm đã được công bố vào ngày …./…/20…Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những lời khai trên./.

Đại diện theo pháp luật
(Ký, đóng dấu)

Tác giả
(Ký)

1. Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả có giá trị chứng minh không? Đây là tuyên bố của cá nhân, không có giá trị chứng minh và chỉ phục vụ khi có tranh chấp và đây là một trong những yêu cầu của Cục bản quyền tác giả.
2. Không phải tác giả có thể tuyên bố mình là tác giả hay không? Văn bản tuyên bố không có giá trị chứng minh người lập là tác giả. Trường hợp xảy ra tranh chấp các bên sẽ phải cung cấp các tài liệu chứng minh.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan