Thứ Bảy (18/05/2024)

Danh sách các nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Nhưng đơn vị nước ngoài nào đã đăng ký thuế tại Việt Nam để không phải nộp thuế nhà thầu? Danh sách các nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam.

Danh sách các nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam theo thông báo số 357/TB-DNL ngày 19/11/2022

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 357/TB-DNLHà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ THUẾ TẠI VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 80/2021/TT-BTC

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Thực hiện chức năng quản lý thuế đối với đối tượng là Nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam (sau đây gọi là Nhà cung cấp nước ngoài) tại Quyết định số 1968/QĐ-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ Tài chính quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế doanh nghiệp lớn trực thuộc Tổng cục Thuế.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn trân trọng thông báo danh sách các Nhà cung cấp nước ngoài đã thực hiện đăng ký thuế tại Việt Nam.

(Danh sách Nhà cung cấp nước ngoài đính kèm)

Cục Thuế doanh nghiệp lớn trân trọng thông báo./.


Nơi nhận:
– Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
– Lãnh đạo Cục (để báo cáo);
– Website TCT;
– Lưu: VT, KK (02b).
TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KÊ KHAI – KẾ TOÁN THUẾ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP LỚN


Nguyễn Thị Kim Oanh

DANH SÁCH
NHÀ CUNG CẤP NƯỚC NGOÀI ĐÃ ĐĂNG KÝ THUẾ TẠI VIỆT NAM

STTMã số thuếNhà cung cấp nước ngoàiCơ quan quản lý thuế
19000000045Microsoft Regional Sales Pte LtdCục Thuế doanh nghiệp lớn
29000000052iHerb, LLCCục Thuế doanh nghiệp lớn
39000000077Netflix Pte. Ltd.Cục Thuế doanh nghiệp lớn
49000000084TIKTOK PTE. LTD.Cục Thuế doanh nghiệp lớn
59000000091Blizzard Entertainment IncCục Thuế doanh nghiệp lớn
69000000101Educational Testing ServiceCục Thuế doanh nghiệp lớn
79000000126LinkedIn Singapore Pte. Ltd.Cục Thuế doanh nghiệp lớn
89000000119EZVIZ INTERNATIONAL LIMITEDCục Thuế doanh nghiệp lớn
99000000140KLOOK TRAVEL TECHNOLOGY LIMITEDCục Thuế doanh nghiệp lớn
109000000133Samsung Electronics Co., Ltd.Cục Thuế doanh nghiệp lớn
119000000158IMAGE FUTURE INVESTMENT (HK) LIMITEDCục Thuế doanh nghiệp lớn
129000000165Huawei Services (Hong Kong) Co., LimitedCục Thuế doanh nghiệp lớn
139000000172TRAVELOKA SERVICES PTE.LTD.Cục Thuế doanh nghiệp lớn
149000000197Spotify ABCục Thuế doanh nghiệp lớn
159000000207Cricut IncCục Thuế doanh nghiệp lớn
169000000260PIPO (HK) LimitedCục Thuế doanh nghiệp lớn
1790000002782C2P PTE.LTDCục Thuế doanh nghiệp lớn
189000000327META PLATFORMS IRELAND LIMITEDCục Thuế doanh nghiệp lớn
199000000302Hoslinger PTE Ltd.Cục Thuế doanh nghiệp lớn
209000000292META PLATFORMS TECHNOLOGIES IRELAND LIMITEDCục Thuế doanh nghiệp lớn
219000000285FACEBOOK PAYMENTS INTERNATIONAL LIMITEDCục Thuế doanh nghiệp lớn
229000000334CGTrader UABCục Thuế doanh nghiệp lớn
239000000341MCAFEE IRELAND LIMITEDCục Thuế doanh nghiệp lớn
249000000359Canva Pty LtdCục Thuế doanh nghiệp lớn
259000000366eBay Marketplaces GmbHCục Thuế doanh nghiệp lớn
269000000373Bloomberg L.p.Cục Thuế doanh nghiệp lớn
279000000380MORRIS SHIPPING INTERNATIONAL LIMITEDCục Thuế doanh nghiệp lớn
289000000398University of AucklandCục Thuế doanh nghiệp lớn
299000000408TOKGISTIC PTE. LTD.Cục Thuế doanh nghiệp lớn
309000000415Google Asia Pacific Pte LtdCục Thuế doanh nghiệp lớn
319000000422Fenix International LimitedCục Thuế doanh nghiệp lớn
329000000447PADDLE.COM MARKET LIMITEDCục Thuế doanh nghiệp lớn
339000000454Bloomberg Finance Singapore L.p.Cục Thuế doanh nghiệp lớn
349000000461ETSY IRELANDCục Thuế doanh nghiệp lớn
359000000479Verifone Payments B.V.Cục Thuế doanh nghiệp lớn
369000000486Apple Distribution International LimitedCục Thuế doanh nghiệp lớn
379000000493DialogEdu, LLCCục Thuế doanh nghiệp lớn
389000000503Shen Yun Zuo Pin, Inc.Cục Thuế doanh nghiệp lớn
399000000510The Chancellor, Masters, and Scholars of the University of CambridgeCục Thuế doanh nghiệp lớn

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan