Thứ Bảy (15/06/2024)

Ý nghĩa số liên quan tới đơn và giấy chứng nhận nhãn hiệu

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Ý nghĩa các số liên quan tới đơn và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu? Cách đọc công báo về nhãn hiệu?

Trong quá trình tra cứu nhãn hiệu hoặc tìm kiếm thông tin nhãn hiệu, chúng ta có thể thấy các số INID trên đơn đăng ký hoặc thông tin nhãn hiệu. Vậy các số này có nghĩa là gì?

Ví dụ về thông tin nhãn hiệu

Thông tin nhãn hiệu ở đâu? Thông tin nhãn hiệu thường được thấy trên công báo về SHCN của cục SHTT tại trang https://ipvietnam.gov.vn/ được đăng tải hàng tháng. Trong đó:
–  Công báo Sở hữu công nghiệp Tập A công bố các thông tin liên quan đến đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được chấp nhận hợp lệ; các thủ tục liên quan đến đơn đăng ký sở hữu công nghiệp…
–  Công báo Sở hữu công nghiệp Tập B công bố các thông tin liên quan đến văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp được cấp; các thủ tục sau cấp văn bằng bảo hộ; kết quả giải quyết khiếu nại; chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp…

Ý nghĩa của các mã số INID liên quan đến đơn và giấy chứng nhận nhãn hiệu (theo tiêu chuẩn ST60 của wipo)

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thỏa ước Madrid thì là số đăng bạ quốc tế)
(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thỏa ước Madrid
(141) Ngày hết hạn hiệu lực
(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thỏa ước Madrid
(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thỏa ước Madrid
(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thỏa ước Madrid được gia hạn
(171) Thời hạn hiệu lực
(210) Số đơn
(220) Ngày nộp đơn
(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm
(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ
(441) Ngày công bố đơn
(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ
(511) Phân loại quốc tế sản phẩm hoặc dịch vụ
(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hóa
(540) Mẫu nhãn hiệu
(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể
(591) Màu sắc bảo hộ
(641) Số đơn có liên quan về pháp lý
(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn
(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu
(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN
(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn
(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thỏa ước Madrid

Xem thêm: Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan