Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Ba (20/04/2021)

Mẫu giấy ủy quyền nhập khẩu thiết bị y tế

Mẫu giấy ủy quyền nhập khẩu thiết bị y tế ban hành kèm theo Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Khi tiến hành nhập khẩu trang thiết bị y tế nằm trong danh mục cấp phép nhập khẩu của thông tư 30/2015/TT-BYT khách hàng cần lập giấy uỷ quyền nhập khẩu theo đúng mẫu của bộ y tế. Danh mục trang thiết bị y tế và tên chủ sở hữu phải ghi chính xác theo các tài liệu đi kèm như ISO 13485 và CFS của sản phẩm. Sau đó, giấy uỷ quyền cần phải được hợp pháp hoá lãnh sự trước khi gửi về Việt Nam

Xem thêm: Mẫu giấy uỷ quyền công bố và lưu hành trang thiết bị y tế


Tiêu đề của chủ sở hữu (tên, địa chỉ)
To be printed on company letterhead of the product owner (name, address)
Ngày ……. tháng…. năm 20……
Date…….

GIẤY ỦY QUYỀN
LETTER OF AUTHORISATION

Kính gửi: Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)
To: Ministry of Health (Department of Medical Equipment and Construction)

Chúng tôi, (Tên và địa chỉ chủ sở hữu), với tư cách là chủ sở hữu sản phẩm bằng văn bản này ủy quyền cho (Tên và địa chỉ đơn vị nhập khẩu) được nhập khẩu các trang thiết bị y tế sau:
(Danh mục sản phẩm: tên trang thiết bị y tế)
We, (Name and address of product owner), as the legal manufacturer (product owner) do hereby authorize (Name and address of the importer) to apply for import license, import the following medical devices:
(Products list: name of medical devices)
Chúng tôi cam kết cung cấp, hỗ trợ Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) về các yêu cầu liên quan đến thông tin, chất lượng trang thiết bị y tế nhập khẩu nêu trên.
We commit to provide and support all information concerning product information, product quality upon request by Vietnam Ministry of Health (Department of Medical Equipment and Constructions) for medical devices mentioned above.
Thư ủy quyền này hiệu lực đến thời điểm: …………………..  (ngày/tháng/năm)
This authorization letter is valid until: …………………………  date (dd/mm/yy)
Đại diện hợp pháp chủ sở hữu
Ký tên
(Họ tên đầy đủ, chức danh)
Legitimate representative of legal manufacturer (product owner)
Signature
(Full name and title)

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165