Thứ Hai (22/07/2024)

Góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài qua tài khoản vốn đầu tư

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài qua tài khoản vốn. Các loại tài khoản vốn đối với nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia góp vốn tại Việt Nam phải đáp ứng các quy định của pháp luật cũng như các quy định về quản lý tại Việt Nam.

Quy định về góp vốn qua tài khoản vốn đối với nhà đầu tư nước ngoài

Đáng chú ý đối với việc góp vốn theo quy định tại điều 35 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài được quy định như sau:

Điều 35 Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn
5. Việc thanh toán đối với mọi hoạt động mua, bán, chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp, nhận cổ tức và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài đều phải được thực hiện thông qua tài khoản theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản và hình thức khác không bằng tiền mặt.

Tuy nhiên cần lưu ý, hiện nay theo quy định của ngân hàng nhà nước có 2 loại tài khoản vốn đó là:

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Theo thông tư 06/2019/TT-NHNN áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư tham gia hợp đồng BCC hoặc dự án PPP. Theo khoản 5 điều 3 thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

5. “Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp” là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam theo quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Thông tư này.

Đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Theo quy định tại điều 5 thông tư 06/2019/TT-NHNN đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bao gồm các đối tượng dưới đây:
– Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư
– Doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp
– Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư
– Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án (sau đây gọi là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP)

Thực hiện chuyển tiền vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Theo quy định trên đối với các trường hợp đầu tư trực tiếp thông thường KHÔNG theo hợp đồng BCC và dự án PPP mà nhà đầu tư là cá nhân thì sẽ không phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Việc mở tài khoản vốn này sẽ do các doanh nghiệp được đầu tư thực hiện mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh của ngân hàng nước ngoài.

Lưu ý: Theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 10 việc thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giữa các nhà đầu tư là người không cư trú hoặc giữa các nhà đầu tư là người cư trú KHÔNG thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Điều 10. Chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư
1. Việc thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này được thực hiện như sau:
a) Giữa các nhà đầu tư là người không cư trú hoặc giữa các nhà đầu tư là người cư trú không thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp;
b) Giữa nhà đầu tư là người không cư trú và nhà đầu tư là người cư trú phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Theo thông tư 05/2014/TT-NHNN (sửa đổi bởi thông tư 06/2019/TT-NHNN) áp dụng với các trường hợp đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Theo khoản 4 điều 3 thông tư 05/2014/TT-NHNN quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau
4. “Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp” là tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Các trường hợp mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp là các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư gián tiếp tại Việt Nam theo các trường hợp quy định tại điều 5 thông tư 05/2014/TT-NHNN (sửa đổi bởi thông tư 06/2019/TT-NHNN)

Điều 5. Hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các hình thức sau đây:
1. Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.
2. Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.
3. Mua, bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
4. Mua bán các giấy tờ có giá khác bằng đồng Việt Nam do người cư trú là tổ chức được phép phát hành trên lãnh thổ Việt Nam.
5. Ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán và các tổ chức được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư theo các quy định của pháp luật về chứng khoán; ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
6. Góp vốn, chuyển nhượng vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong các quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
7. Các hình thức đầu tư gián tiếp khác theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chuyển tiền bằng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Khác với trường hợp sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (là tài khoản doanh nghiệp) theo quy định trên. Đối với các tài khoản đầu tư gián tiếp thì tài khoản của nhà đầu tư chính là tài khoản vốn để thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản vốn của nhà đầu tư vào tài khoản doanh nghiệp

Điều khoản chuyển tiếp về việc góp vốn bằng tài khoản vốn đầu tư

Theo quy định cũ đối với các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sẽ có tài khoản vốn riêng. Tuy nhiên, theo quy định mới tại nghị định 06/2019/TT-NHNN hiệu lực từ 06/09/2019 các nhà đầu tư đối với trường hợp đầu tư trực tiếp sẽ chuyển khoản vào tài khoản vốn của công ty mà không sử dụng tài khoản vốn cá nhân.

Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp
1. Chậm nhất trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú sở hữu cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp đó phải thực hiện chuyển đổi tài khoản theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.
2. Trường hợp doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài đã mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp dân đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp theo quy định tại Thông tư này.
3. Trường hợp các doanh nghiệp sau đây đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp phải thực hiện đóng tài khoản này, đồng thời nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú sở hữu cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp đó thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp theo quy định về quản lý ngoại hối:
a) Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu dưới 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư này;
b) Doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng có nhu cầu và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
c) Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán;
d) Trường hợp doanh nghiệp quy định tại điểm a, b, c khoản này đang thực hiện việc vay và trả nợ nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp thì được tiếp tục duy trì tài khoản này cho mục đích vay, trả nợ nước ngoài theo quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
4. Trong thời gian thực hiện chuyển đổi, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú sở hữu cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp đó được tiếp tục sử dụng tài khoản vốn hiện có để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Hướng dẫn chi tiết về giao dịch chuyển nhượng cổ phần, vốn góp tại doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) theo thông tư 06/2019/TT-NHNN:

DICA là tên gọi tắt của Direct Investment Capital Account, có nghĩa là “Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp”. Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN định nghĩa “Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.”

Bên bánBên muaThực hiện chuyển nhượng cổ phần qua DICA Thực hiện chuyển nhượng cổ phần qua tài khoản thanh toán Định giá và thanh toán giá trị chuyển nhượng bằng VND Định giá và thanh toán giá trị chuyển nhượng bằng ngoại tệ
Người không cư trúNgười không cư trúKhông bắt buộcĐược phépĐược phép Được phép
Người cư trúNgười cư trúKhông bắt buộcĐược phépĐược phép Không được phép
Người không cư trúNgười cư trúPhải thực hiện qua DICA bằng VNDKhông được phépĐược phép Không được phép
Người cư trúNgười không cư trúPhải thực hiện qua DICA bằng VND Không được phépĐược phép Không được phép

Cần lưu ý là bảng trên hiện tại theo thông tư 06/2019/TT-NHNN và thông tư 05/2014/TT-NHNN hiện tại vẫn có mâu thuẫn với luật doanh nghiệp 2020 tại điều 36 về việc góp với của nhà đầu tư nước ngoài.

Hỏi đáp về việc góp vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài có được phép chuyển tiền từ tài khoản thanh toán để góp vốn đầu tư? Điểm b, Khoản 2, Điều 6 và Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 16/2014/TT-NHNN ngày 1/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép quy định như sau:
Người không cư trú là cá nhân được sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch chi chuyển tiền, thanh toán cho các giao dịch vốn theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.
Khoản 3, Điều 4; Điểm a, Khoản 1, Điều 6 và Điểm a, Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (Thông tư 06) quy định:
– Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
– Các giao dịch thu trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam gồm có: Thu chuyển khoản tiền góp vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Khoản 2, Điều 3 và Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Thông tư 06 đã quy định cụ thể về đối tượng là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và đối tượng này phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn thuộc đối tượng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư 06, nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú được chuyển tiền từ các tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam của mình để thực hiện góp vốn vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Nguồn: http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Duoc-chuyen-tien-tu-tai-khoan-thanh-toan-de-gop-von-dau-tu/383292.vgp

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan