Thứ Tư (17/04/2024)

Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương là gì? Trường hợp nào phải thông báo sản phẩm quảng cáo? Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo?

Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn là hoạt động thực hiện trước khi quảng cáo bằng bảng quảng cáo, băng-rôn. Việc thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn thực hiện với cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương nơi đặt bảng quảng cáo, băng-rôn.

Điều kiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Việc quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn được quy định tại khoản 1, 2 Điều 27 Luật Quảng cáo năm 2012 như sau:

Điều 27. Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
1. Việc đặt bảng quảng cáo, băng-rôn phải tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không được chăng ngang qua đường giao thông và phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo của địa phương và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
2. Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải ghi rõ tên, địa chỉ của người thực hiện.

Theo đó, việc quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn cần đảm bảo các điều kiện:
– Việc đặt bảng quảng cáo, băng-rôn tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hàng lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia.
– Bảng quảng cáo, băng-rôn không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng, không chăng ngang qua đường giao thông.
– Việc đặt bảng quảng cáo phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo của địa phương, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về quảng cáo (QCVN 17:2018/BXD).

Thẩm quyền thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Khoản 1 Điều 30 Luật Quảng cáo năm 2012 quy định:

Điều 30. Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.

Theo đó, việc thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn sẽ được thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương. Bên cạnh đó, Điều 28 Nghị định 181/2013/NĐ-CP, khoản 7 Điều 2 Thông tư 08/2021/TT-BVHTTDL quy định:

Điều 28. Trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn theo thẩm quyền, có các nhiệm vụ sau đây:
1. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài;
2. Tổ chức xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn;
3. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo tại địa phương;
4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ về quảng cáo tại địa phương;
5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền;
6. Báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 31 tháng 12 hằng năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
7. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7. Về quảng cáo:
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt tại địa phương;
b) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng – rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo tại địa phương;
c) Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xây dựng, phê duyệt, thực hiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời, báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo tại địa phương;
d) Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Như vậy, cơ quan tiếp nhận thông báo quảng cáo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn là cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương nơi đặt bảng quảng cáo, băng-rôn:
– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi đặt đối với các tỉnh, thành phố khác.
– Sở Văn hóa, Thể thao đối với thành phố Hà Nội.

Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn quy định tại Điều 29 Luật Quảng cáo năm 2012. Cụ thể:

Điều 29. Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
1. Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn.
2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.
3. Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật này.
4. Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.
5. Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.
6. Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.
7. Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.
8. Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này.

Như vậy, hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn bao gồm:
– Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo (theo mẫu số 5 Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL).
– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức thực hiện quảng cáo.
– Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo.
– Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.
– Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có dấu của tổ chức thực hiện quảng cáo.
– Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.
– Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.
– Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng.

Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn được quy định tại Điều 30 Luật Quảng cáo năm 2012 và khoản 2 Điều 9 Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL. Cụ thể:
Bước 1: Tổ chức thực hiện quảng cáo nộp hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố nơi đặt bảng quảng cáo, băng-rôn theo 02 phương thức:
+ Nộp trực tiếp.
+ Nộp online qua cổng dịch vụ công tỉnh, thành phố.
Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có giấy tiếp nhận hồ sơ gửi tổ chức thực hiện quảng cáo và vào sổ tiếp nhận hồ sơ.
Bước 3: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ:
+ Trường hợp không đồng ý: trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
+ Trường hợp đồng ý: không có ý kiến trả lời.

Thời hạn quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Khoản 4 Điều 27 Luật Quảng cáo năm 2012 quy định việc treo quảng cáo trên băng-rôn không quá 15 ngày. Quảng cáo trên bảng quảng cáo hiện tại không có giới hạn về thời gian.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan