Thứ Tư (12/06/2024)

Tính thống nhất của sáng chế

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Tính thống nhất trong sáng chế là gì? Cách thức xác định tính thống nhất trong sáng chế

Tính thống nhất là gì?

Một đơn đăng ký sáng chế có thể yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ cho một sáng chế hoặc một nhóm sáng chế có mối liên hệ chặt chẽ về kỹ thuật nhằm thực hiện một ý đồ sáng tạo chung duy nhất.

Các trường hợp điển hình

(i) Một đối tượng dùng để tạo ra (sản xuất, chế tạo, điều chế) đối tượng kia; 
(ii) Một đối tượng dùng để thực hiện đối tượng kia;
(iii) Một đối tượng dùng để sử dụng đối tượng kia;
(iv) Các đối tượng thuộc cùng một dạng, có cùng chức năng để bảo đảm thu được cùng một kết quả.

Việc đánh giá tính thống nhất của đơn có bản chất là việc đánh giá xem có tồn tại mối liên hệ kỹ thuật chung giữa sáng chế như nêu trong các điểm yêu cầu bảo hộ hay không. Cụ thể là đánh giá xem có tồn tại (các) dấu hiệu kỹ thuật khác biệt giống hoặc tương đương giữa đối tượng nêu trong các điểm yêu cầu bảo hộ hay không. 

Thuật ngữ “dấu hiệu kỹ thuật khác biệt” nghĩa là một hoặc nhiều dấu hiệu kỹ thuật đặc biệt tạo ra sự khác biệt giữa sáng chế, được xem xét một cách tổng thể, so với các giải pháp kỹ thuật đã biết, hay nói cách khác là dấu hiệu giúp mang lại tính mới và trình độ sáng tạo cho sáng chế. 

Ví dụ:
Điểm 1: Xe ô tô bao gồm động cơ A.
Điểm 2: Xe ô tô bao gồm hệ thống điều khiển tự động

Dấu hiệu kỹ thuật chung là Hiểu biết thông thường => KHÔNG THỐNG NHẤT

Ví dụ:
Điểm 1: Hợp chất X. 
Điểm 2: Phương pháp diệt sinh vật gây hại bao gồm bước sử dụng hợp chất X.
⮚ Hợp chất X mới, sáng tạo => THỐNG NHẤT

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan