Thứ Tư (17/04/2024)

Cập nhật ngành nghề kinh doanh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Cập nhật ngành nghề kinh doanh theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg, hướng dẫn thủ tục cập nhật ngành nghề kinh doanh theo quy định mới tư vấn về ngành nghề kinh doanh

Khi thay đổi đăng ký kinh doanh mà không thay đổi ngành nghề (khi ngành nghề theo quy định cũ) thì có cần cập nhật lại ngành nghề theo quy định mới của quyết định 27/2018/QĐ-TTg không? Theo quy định tại công văn 234/ĐKKD-NV của Cục đăng ký kinh doanh có quy định như sau:

1. Đối với doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đã được cấp Giấy chửng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc trước ngày 20/8/2018:
Doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tiếp tục hoạt dộng theo nội dung ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới. Việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thổng ngành mới được thực hiện khi doanh nghiệp có nhu cầu hoặc khi doanh nghiệp thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Phòng Đăng ký kinh doanh khuyến khích và hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới. Trường hợp doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc có nhu cầu cập nhật sang Hệ thống ngành mới. doanh nghiệp nộp thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT đến Phòng Đăng ký kinh doanh để được thực hiện.

Như vậy, đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo ngành nghề cũ đã được cấp trước ngày 20/08/2018 khi quyết định 27/2018/QĐ-TTg có hiệu lực thì chỉ cần làm thủ tục cập nhật bổ sung ngành nghề theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg trong các trường hợp sau:
– Theo nhu cầu của doanh nghiệp, doanh nghiệp chủ động làm hồ sơ cập nhật ngành nghề
– Khi doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh
– Cấp đối từ giấy chứng nhận cũ sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Lưu ý: Trên đây là các trường hợp bắt buộc phải cập nhật ngành nghề theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg như các ngành nghề cũ có nội dung đấu giá hoặc một số trường hợp do thay đổi quy định pháp luật như: ngành nghề kinh doanh bất động sản (vốn pháp định từ 6 tỷ lên 20 tỷ)…..thì việc yêu cầu sửa đổi ngành nghề và cập nhật ngành nghề theo quy định mới vẫn được coi là hợp lý.

Về thủ tục cập nhật ngành nghề theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo hương dẫn sau:
– Mẫu II-5 theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT trong đó các ngành nghề đã được phân lại theo quy định của quyết định 27/2018/QĐ-TTg khách hàng nếu chưa rõ có thể tham khảo cách tra và ghi mã ngành đăng ký kinh doanh
Văn bản ủy quyền, hợp đồng dịch vụ làm thủ tục
– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ

Hồ sơ nộp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, một số trường hợp việc cập nhật sẽ phải áp dụng theo thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh ví dụ đối với các trường hợp 1 ngành nghề cập nhật ra nhiều ngành nghề.


Công văn số 234/ĐKKD-NV hướng dẫn thi hành liên quan tới quyết định 27/2018/QĐ-TTg

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
——————-
Số: 234/ĐKKD-NV
V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thi hành quyết định số 27/2018/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-
Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2018

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương

Ngày 15/5/2018, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã có Công văn số 225/ĐKKD-NV gửi Sở Kế hoạch vả Đầu tư các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo vè việc áp dụng Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tể Việt Nam (sau đây gọi là Hệ thổng ngành mới), thay thế cho Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg. Để triển khai thi hành Quyết định sổ 27/2018/QĐ-TTg trong đăng ký doanh nghiệp kể từ ngày 20/8/2018, đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh lưu ý một số nội dung sau:

1. Đối với doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đã được cấp Giấy chửng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc trước ngày 20/8/2018:

Doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tiếp tục hoạt dộng theo nội dung ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới. Việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thổng ngành mới được thực hiện khi doanh nghiệp có nhu cầu hoặc khi doanh nghiệp thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh khuyến khích và hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới. Trường hợp doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc có nhu cầu cập nhật sang Hệ thống ngành mới. doanh nghiệp nộp thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT đến Phòng Đăng ký kinh doanh để được thực hiện.

2. Đối với hổ sơ đăng ký doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc được tiếp nhận trước ngày 20/8/2018 và chưa được chấp thuận trên Hệ thống thông ùn quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:

a) Đối với hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh, dề nghị cấp đổi sang Giấy chửng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành rà soát ngành, nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đã kê khai:
– Trường hợp tên, mã ngành, nghề kinh doanh cúa doanh nghiệp đã kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg không có sự thay đổi so với Hệ thống ngành mới. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
– Trường hợp tên, mă ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đã kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số 10/2007/ỌĐ-TTg có sự thay đổi so với Hệ thống ngành mới, Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Hệ thống ngành mới.

b) Trường hợp hổ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh, đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nộp qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh đã được Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc hồ sơ hợp lệ trước ngày 20/8/2018 nhưng doanh nghiệp nộp hồ sơ bản bản giấy sau ngày 20/8/2018 và mã ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đã kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số 10/2007/ỌĐ-TTg có sự thay đổi so với Hệ thống ngành mới. Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện theo trinh tự sau:
– Chấp thuận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quổc gia về đăng ký doanh nghiệp.
– Hướng dẫn doanh nghiệp làm đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin theo mẫu lại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư sổ 20/2015/TT-BKHĐT để Phòng đăng ký kinh doanh cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo hệ thổng ngành mới trong Cơ sở dữ liệu quổc gia về đăng ký doanh nghiệp (theo quyểt định của trưởng phòng).

c) Đổi với các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc khác không được nêu tại điểm a Mục 2 nêu trên. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Đề nghị quý phòng nghiên cứu và thực hiện./.


Mã ngành nghề theo quy định nào?

Việc phân mã ngành nghề hiện nay theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Không thay đổi ngành nghề có cần cập nhật ngành nghề cũ?

Theo công văn 234/ĐKKD-NV nếu trong hồ sơ thay đổi ĐKKD không thay đổi nội dung ngành nghề thì không cần cập nhật ngành nghề

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan