Thứ Năm (07/07/2022)

Chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng đối với quyền tác giả, quyền liên quan

Quyền tác giả thực chất là một trong những loại tài sản có giá trị mà chủ sở hữu gần như có toàn quyền quyết định đối với nó giống như các loại tài sản thông thường khác. Và nếu là một loại tài sản thông thường thì quyền tác giả cũng được xem là một trong những đối tượng được phép thực hiện chuyển theo quy định. Các hình thức chuyển quyền tác giả thông thường là những hình thức nào?

Chuyển nhượng quyền tác giả

Chuyển nhượng quyền tác giả là gì?

Chuyển nhượng quyền tác giả là một phần quyền của chuyển giao quyền tác giả. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật này cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan (Khoản 1 điều 45 Luật sở hữu trí tuệ)

Điều kiện chuyển nhượng quyền tác giả

– Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân trừ quyền công bố tác phẩm.
– Trường hợp tác phẩm có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu, trừ khi một hoặc một số đồng chủ sở hữu chuyển nhượng phần riêng biệt, có thể tách ra sử dụng độc lập.

Hồ sơ chuyển nhượng quyền tác giả

– Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả
– Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả
– 1 bản gốc và 2 bản sao giấy chứng nhận đăng ký bản quyền cho tác phẩm cần chuyển nhượng
– 2 bản mẫu (bản gốc) tác phẩm đã đăng ký và 2 bản mẫu tác phẩm mới
– 2 bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND/CCCD/Hộ chiếu của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng

Thời gian chuyển nhượng quyền tác giả

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, thời gian đăng ký việc chuyển nhượng quyền tác giả là 15 ngày làm việc tính từ ngày hồ sơ được nộp và chấp nhận hợp lệ.

Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền tác giả

Theo quy định của kuật sở hữu trí tuệ nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền tác phải đáp ứng quy định sau:

Điều 46. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
b) Căn cứ chuyển nhượng;
c) Giá, phương thức thanh toán;
d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;
đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
2. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là hợp đồng dân sự do vậy nó cũng có dấu hiệu đặc trưng là “sự thỏa thuận” của các bên tham gia quan hệ hợp đồng. Sau khi việc chuyển nhượng được hoàn thành, chủ sở hữu quyền tác giả cũ sẽ không còn quyền và nghĩa vụ đối với tác phẩm của mình.

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả là gì?

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật sở hữu trí tuệ

Điều kiện chuyển quyền sử dụng quyền tác giả

– Tác giả không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.
– Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.
– Tổ chức, cá nhân được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải đáp ứng theo quy định tại điều 48 luật sở hữu trí tuệ

Điều 48. Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan
1. Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
b) Căn cứ chuyển quyền;
c) Phạm vi chuyển giao quyền;
d) Giá, phương thức thanh toán;
đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên;
e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
2. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quna k

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay