Thứ Bảy (18/05/2024)

Mẫu quyết định giao việc (đăng ký bản quyền)

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu quyết định giao việc (tạo sản phẩm) sử dụng cho thủ tục đăng ký bản quyền tác giả.

Quyết định giao việc cho nhân viên thực hiện tạo ra sản phẩm phần mềm là một trong những tài liệu trong hồ sơ thực hiện đăng ký bản quyền tác giả.

Nội dung quyết định giao việc (đăng ký bản quyền): Thông tin tổ chức giao việc và thông tin nhân viên thực hiện công việc được giao kèm theo thời gian thực hiện công việc.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
(V/v giao nhiệm vụ thực hiện viết Phần mềm …)

                                   GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN …                  

  • Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN …
  • Căn cứ nhu cầu và tình hình hoạt động của công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công các ông/bà có tên dưới đây thực hiện công việc viết Phần mềm …
Họ và tên: Quốc tịch: Việt Nam
Bút danh: Không
Sinh ngày: …/…/20…
Số căn cước công dân: …
Ngày cấp: 10/5/2021  tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ: …, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Họ và tên: Quốc tịch: Việt Nam
Bút danh: Không
Sinh ngày: …/…/20…
Số căn cước công dân: …
Ngày cấp: 10/5/2021  tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ: …, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Thời gian thực hiện công việc: từ ngày …/…./20… đến ngày …/…/20…
Chế độ hỗ trợ: Thực hiện theo đúng quy chế tiền lương, thưởng của công ty.
Điều 2. Các Ông/Bà có tên tại Điều 1, Bộ phận kế toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, đóng dấu)

Trường hợp đại diện theo pháp luật của công ty chính là tác giả khách hàng tham khảo tuyên bố quyền tác giả do AZLAW cung cấp

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan