Liên hệ tư vấn 1900.6165

Hướng dẫn lập sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông là giấy tờ ghi nhận thông tin tất cả cổ đông trong công ty. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. AZLAW xin hướng dẫn doanh nghiệp lập sổ đăng ký cổ đông theo luật doanh nghiệp năm 2014 như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 121 Luật doanh nghiệp năm 2014, Khi lập sổ đăng ký cổ đông, doanh nghiệp cần đảm bảo sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung sau:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty cổ phần;
  • Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  • Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;
  • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức;
  • Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

Sổ đăng ký cổ đông trong công ty sẽ được lưu trữ tại trụ sở công ty. Các cổ đông trong công ty đều có quyền được trích sao thông tin sổ đăng ký cổ đông này. Dưới đây là mẫu sổ đăng ký cổ đông mà AZLAW đã xây dựng dựa trên quy định tại Khoản 2, điều 86 Luật doanh nghiệp năm 2014, quý doanh nghiệp có thể tham khảo.

CÔNG TY CỔ PHẦN….

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–
Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

  • Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần ………………….;

Công ty cổ phần ………………..đã lập sổ đăng ký cổ đông với các nội dung sau đây:
1. Tên công ty:
Công ty Cổ phần……………………
Mã số doanh nghiệp:……………..
Trụ sở chính:………………………..
2. Vốn điều lệ: 3.000.000.000 VNĐ 
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần
Tổng số cổ phần: 300.000 cổ phần (Ba trăm nghìn cổ phần)
Loại cổ phần
– Cổ phần phổ thông: 300.000 cổ phần (Ba trăm nghìn cổ phần) tương ứng với 3.000.000.000 đồng ( Ba tỷ đồng);
Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần (không cổ phần);
– Cổ phần khác: 0 cổ phần (không cổ phần)
Tổng số cổ phần đã bán của từng loại: : 300.000 cổ phần (Ba trăm nghìn cổ phần), trong đó:
– Cổ phần phổ thông: 300.000 cổ phần (Ba trăm nghìn cổ phần);
– Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần (không cổ phần);
– Cổ phần khác: 0 cổ phần (không cổ phần)
3. Thông tin cổ đông:

STTHọ TênSố CMNDQuốc TịchHộ Khẩu Thường TrúSố Cổ PhầnLoại Cổ PhầnNgày Mua Cổ Phần
1       
2       
3       
       

Công ty cổ phần ……………. đã lập Sổ đăng ký cổ đông lần thứ …….. vào ngày …../…./20…… Hiện nay Sổ Đăng ký cổ đông đã được lưu tại trụ sở Công ty.
Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác và trung thực của nội dung thông báo này./.

Chữ ký của đại diện theo pháp luật công ty

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165