Chủ Nhật (23/06/2024)

Mẫu quyết định thay đổi đại diện theo pháp luật

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Nội dung bài viết1 Đại diện theo pháp luật là gì?2 Thay đổi người đại diện theo pháp luật?3 Thẩm quyền thay đổi đại diện theo pháp luật4 Mẫu quyết định thay đổi đại diện theo pháp luật Đại diện theo pháp luật là gì? “Đại diện theo pháp luật” là một người được giao […]

Đại diện theo pháp luật là gì?

“Đại diện theo pháp luật” là một người được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong một mối quan hệ pháp lý, đại diện cho tổ chức khác trong mối quan hệ này. Ví dụ, giám đốc công ty có thể đại diện cho công ty tài tòa án

Thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Thay đổi đại diện theo pháp luật là việc công ty bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật mới và thực hiện ghi nhận thông tin đại diện mới trên đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm: Thủ tục thay đổi đại diện theo pháp luật

Thẩm quyền thay đổi đại diện theo pháp luật

Tùy từng loại hình công ty mà thẩm quyền thay đổi đại diện theo pháp luật có thể khác nhau. Cụ thể thẩm quyền thay đổi đại diện của từng loại hình công ty như sau:
– Công ty một thành viên => Chủ sở hữu công ty
– Công ty tnhh hai thành viên trở lên => Hội đồng thành viên
– Công ty cổ phần => Đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị

Mẫu quyết định thay đổi đại diện theo pháp luật

Mẫu quyết định của công ty một thành viên

CÔNG TY …………….
————-
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–
Số: …/20…/QĐ-CTYHà Nội, ngày  … tháng … năm 20

QUYẾT ĐỊNH
Thay đổi người đại diện theo pháp luật
__________________

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………….. ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Văn A (chức danh giám đốc) thành ông Nguyên Văn B (chức danh giám đốc điều hành). Thông tin ông Nguyễn Văn B như sau:
Họ và tên: Nguyễn Văn B
Sinh ngày: 01/01/1980
CCCD số: 0123456789 ngày cấp 10/05/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ liên lạc: 25 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điều 2: Ông/Bà………………………………………………. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ sở hữu về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chủ sở hữu công ty

Mẫu quyết định của công ty hai thành viên, công ty cổ phần thực hiện tương tự như công ty một thành viên. Tuy nhiên, thay đổi về mặt thẩm quyền.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan